พระเลขานุการ

พระครูศรีปริยัตยารักษ์
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
โทร. 08-5208-2371
อีเมล์ : songnork@gmail.com

พระปลัดสุวัตน์ วชิโร, ดร.
เลนานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมือง

พระทนงค์ศักดิ์ สุเมโธ
เลขฯจต.ในเมือง เขต ๑
โทร. ๐๘ - ๖๒๖๔ - ๙๔๙๒

พระมหาจำนอง ยโสธโร
เลขฯ จต.ในเมือง เขต ๒

พระชัยประสิทธิ์ กนฺตปญฺโญ
เลขฯ จต.ในเมือง เขต ๓
โทร. 0621815176

พระครูสมุห์วรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี
เลขฯ จต.ในเมือง เขต ๔
โทร. 0894252855

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
เลขฯ จต.ในเมือง เขต ๕
โทร. ๐๖ - ๓๙๙๘ - ๙๖๒๙

พระประเสริฐ กิตฺติสาโร
เลขฯ จต.ในเมือง เขต ๖
โทร. ๐๘ - ๔๘๓๒ - ๔๗๖๙

พระภราดร รวิวํโส
เลขฯ จต.โพธิ์กลาง
โทร. 0901826368

พระใบฎีกายุทธนา ยุทฺธนปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหัวทะเล
โทร. ๐๘ - ๘๑๒๑ - ๖๐๑๒

พระศิวนนท์ โชติธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลมะเริง
โทร. ๐๘ - ๙๙๑๗ - ๑๒๕๐

พระพิษณุ ปุริสาชญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองระเวียง
โทร. 0810707883

พระมหาเสกสรร กิตฺติวณฺโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
โทร. ๐๘ - ๙๕๘๓ - ๔๗๖๒

พระมหาสมัย ธมฺมสาโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลจอหอ
โทร. ๐๖ - ๕๘๗๘ - ๕๙๘๙

พระครูสมุห์คำก้อน สนฺตกาโย
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโคกสูง
โทร. ๐๘ - ๑๐๗๕ - ๐๘๑๘

พระรื่น สนฺตจิตฺโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ
โทร. 0651098325

พระธวัชชัย ฐิติสีโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลพุดซา
โทร. ๐๘ - ๙๒๘๓ - ๙๑๒๓

พระพรหมราช พฺรหฺมสโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลสีมุม

พระเตชทัต ชินวโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
โทร. 09 4539 4196

พระภากรณ์ กิตฺติโสภโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต ๑

พระนพดล ปสุโต
เลขานุเจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต ๒

พระมหาพงษ์ศักดิ์ ผลฌาโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหมื่นไวย

พระสมเกียรติ กิตฺติรํสี
เลขานุการเจ้าคณะตำบลปรุใหญ่
โทร. ๐๘ - ๖๒๖๑ - ๘๗๔๐

พระสมคิด ทสฺสนีโย
เลขานุการเจ้าคณะตำบลสุรนารี

พระใบฎีกาเมือง เขมกาโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลพลกรัง
โทร. 0611024590

พระมหาสมเกียรติ โสภณกิตฺติ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลไชยมงคล

พระมานะ ปริสาสโภ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลพะเนา
โทร. ๐๙ - ๓๔๔๗ - ๗๖๐๐

พระวัฒนชัย คุณสมฺปนฺโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองจะบก
โทร. ๐๙ -๓๔๓๕ - ๕๓๐๓

พระพิพัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ
โทร. 08 0406 8151