เจ้าคณะตำบล

พระครูวิริยธรรมานุศาสก์, ดร.
เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๑

พระครูปริยัติอมรธรรม
เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๒

พระครูอุดมวรรโณภาส
เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๓
โทร. ๐๘ - ๗๘๗๕ - ๐๓๒๕

พระครูสิริอรุโณภาส
เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๔
โทร. ๐๘ - ๑๙๗๗ - ๒๒๘๗

พระครูวรปัญญาคม
เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๕

พระครูประทีปธรรมวัฒน์
เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๖
โทร. ๐๘ - ๑๘๗๙ - ๘๕๒๘

พระครูศีลวัตรวิสุทธิ์
เจ้าคณะตำบลโพธิ์กลาง
โทร. ๐๘ - ๑๘๗๘ - ๘๔๔๐

พระครูศรีปริยัตยารักษ์, ดร.
เจ้าคณะตำบลไชยมงคล
โทร. 0852072371

พระครูบริหารธรรมนาถ
เจ้าคณะตำบลหัวทะเล
โทร. ๐๘ - ๗๘๗๗ - ๓๑๑๖

พระครูปริยัติวัฒนธำรง
เจ้าคณะตำบลหนองบัวศาลา

พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลมะเริง
โทร. ๐๘ - ๙๙๔๗ - ๗๓๙๕

พระครูวิสุทธิ์เขมคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองระเวียง
โทร. ๐๘ - ๑๙๖๖ - ๓๖๗๒

พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลพะเนา

พระครูพนมวนาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
โทร. ๐๘ - ๙๕๘๒ - ๑๐๑๗

พระครูไพโรจน์ศีลคุณ
เจ้าคณะตำบลจอหอ
โทร. ๐๘ - ๑๒๙๐ - ๐๘๙๐

พระครูวิจิตรธรรมาภิยุต
เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ
โทร. ๐๘ - ๖๒๔๗ - ๗๐๗๘

พระครูถาวรคุณากร
เจ้าคณะตำบลโคกสูง
โทร. ๐๘ - ๑๙๗๖ - ๕๗๗๘

พระครูโฆษิตวรธรรม
เจ้าคณะตำบลพุดซา
โทร. ๐๘ - ๑๗๖๐ - ๘๑๒๗

พระครูสุทธิธรรมาธร
เจ้าคณะตำบลพลกรัง
โทร. 098996287

เจ้าอธิการสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน
เจ้าคณะตำบลสีมุม

พระครูอุดมศีลพรต
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
โทร. ๐๘ - ๗๙๕๖ - ๒๐๙๙

พระครูประทีปปัญญาวุฒิ
เจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต ๑
โทร. ๐ - ๔๔๒๙ - ๑๑๗๔

พระครูวิสิฐสุตาลังการ, ดร.
เจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต ๒

พระครูพินิตศุภการ
เจ้าคณะตำบลหมื่นไวย
โทร. ๐๘ - ๖๘๖๕ - ๓๙๕๖

พระครูปทุมธรรมานุโยค
เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ

พระครูโวทานธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองจะบก

พระครูวรรณธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลปรุใหญ่
โทร. ๐๘ - ๑๒๖๔ - ๐๓๑๔

พระมหาวิเชียร อคฺคธมฺโม
เจ้าคณะตำบลสุรนารี
โทร. ๐๘ - ๕๘๕๘ - ๔๖๗๓