งานการคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา
กำหนดการส่งงานคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสัมา ภาค ๑๑ จากตำบล ถึง อำเภอเมืองนครราชสีมา