ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบรายงานขอจัดตั้งวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.42 KB 1754
วิธีขอลาออกจากตำแหน่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.23 KB 12959
วิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.26 KB 4428
วิธีแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.35 KB 15109
วิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.94 KB 2947
วิธีแต่งตั้งเลขานุการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.25 KB 4048
วิธียกเจ้าคณะและรองเจ้าคณะ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 2094
ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.88 KB 2847
วิธีแต่งตั้งรองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.37 KB 8905
ธีแต่งตั้งไวยาวัจกร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.53 KB 9064
วิธียกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.41 KB 1901
วิธีให้พระสังฆาธิการ ออกจากตำแหน่งหน้าที่. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.32 KB 1845
วิธีถอดถอนพระสังฆาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.84 KB 1528
วิธีให้พระสังฆาธิการพักและปลดจากตำแหน่งหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.4 KB 1534
วิธีตำหนิโทษและภาคทัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.3 KB 1360
วิธีร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.94 KB 1211
วิธีทัดทานคำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.12 KB 1238
วิธีให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์พ้นจากหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.43 KB 1386
วิธีให้เลขานุการเจ้าคณะและเลขานุการรองเจ้าคณะพ้นจากหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.29 KB 2056
วิธีให้ไวยาวัจกรพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.86 KB 3285
วิธีมอบหมายอำนาจหน้าที่แก่รองเจ้าคณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.54 KB 1354
วิธีมอบหมายงานให้รองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.21 KB 1939
วิธีมอบหมายอำนาจหน้าที่แก่ไวยาวัจกร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.67 KB 1919
วิธีส่งมอบงานในหน้าที่การวัดและการคณะสงฆ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.83 KB 1222
วิธีปฏิบัติก่อนให้บรรพชาอุปสมบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.19 KB 5591
วิธีออกหนังสือสุทธิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.31 KB 3772
วิธีออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.06 KB 1425
วิธีฝากสัทธิวิหาริกเข้าอยู่วัดอื่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.52 KB 4167
วิธีทำและส่งบัญชีสัทธิวิหาริก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.4 KB 2790
ทะเบียนสัทธิวิหาริก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.45 KB 2285
แบบทะเบียนพระภิกษุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 404.58 KB 5984
วิธีขออนุญาตสร้างวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.94 KB 1276
รายงานขอตั้งวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.53 KB 2048
แบบรายงานขอรวมวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.42 KB 789
แบบรายงานขอย้ายวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.78 KB 889
แบบรายงานขอยุบเลิกวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.95 KB 831
แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.59 KB 1549
แบบรายงานขอยกวัดร้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.24 KB 1327
แบบรายงานขอเปลี่ยนชื่อวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.17 KB 1506
แบบรายงานขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.24 KB 1194
แบบใบเสร็จรับเงินผลประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.73 KB 3086
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 3212
คู่มือ
คู่มือปฏิบัติการพระวินยาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 1518
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 973
คู่มือกระบวนงานการจัดศาสนสมบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 1106
คู่มือการจัดกิจกรรมและศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1018.2 KB 2560
คู่มือการปฏิบัติงาน การขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 2537
คู่มือการประเมินมาตรฐานการพัฒนาวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 2572
คู่มือพุทธศาสนิกชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 1479
คู่มือไวยาวัจกร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 1733
บททำวัตรสวดมนต์แปล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 3822
หนังสือสวดมนต์แปล มรรคมีองค์ ๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 1456
คู่มือพระสังฆาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 2959
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 877
คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น 790
หนังสือคำถวายทานแบบพิศดาร 882
ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกข้อสอบธรรมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 656.47 KB 251
ข้อมูลคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา
ข้อมุลวัด พัทธสีมา สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 31.95 KB 646
บัญชีสัทธิวิหาริก Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 556
บัญชีสมณศักดิ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45 KB 489
บัญชีพระฐานานุกรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 575
บัญชีพระเลขานุการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 593
บัญชีพระวินยาธิการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.28 KB 423
ทะเบียนสำนักศาสนศึกษาอำเภอเมืองนครราชสีมา Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.29 KB 421
พระปริยัติเทศก์ จริยานิเทศก์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 409
ปริญญากิตติมศักดิ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.5 KB 373
บัญชีหน่วย อปต. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 430
รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 395
บัญชีพระธรรมทูต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 418
พระบัณฑิตเผยแผ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 395
ทะเบียนพระวิปัสสนาจารย์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.32 KB 465
ทะเบียนพระนักเทศน์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 11.43 KB 404
พระ อสว. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.5 KB 435