โรงเรียนการกุศล
บัญชีแสดงโรงเรียนการกุศลของวัด  เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
เลขที่ ชื่อโรงเรียน วัด ผู้รับใบอนุญาต จำนวนครู จำนวน นร.อนุบาล รวม หมายเหตุ
รูป/คน ชาย หญิง
๑. โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก สะแก พระโสภณปริยัติวิธาน ๑๗ ๙๔ ๗๔ ๑๖๘  
๒. โรงเรียนอนุบาลวัดทุ่งสว่าง ทุ่งสว่าง พระครูอุดมวรรโณภาส ๑๓ ๑๒๐ ๑๐๑ ๒๒๑  
๓. โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง) ดอนขวาง พระครูปริยัติธรรมภาณี ๒๑ ๑๒๙ ๑๒๐ ๒๔๙  
                 
                 
                 
                 
                 
  รวมทั้งสิ้น ๕๑ ๓๔๓ ๒๙๕ ๖๓๘