พุทธศาสนาวันอาทิตย์

ข้อมูล : ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 
---------------------------------
 


ลำดับ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์
ตำบล เบอร์โทรศัพท์ ทะเบียนเลขที่
๑. วัดบึง ในเมือง ๐ ๔๔๒๔ ๔๖๙๒ ๙๐๑
๒. วัดหนองจอก บ้านโพธิ์ ๐ ๔๔๒๐ ๖๓๓๐ ๕๙๑
๓. วัดยองแยง หนองระเวียง ๐๘ ๙๙๔๗ ๑๓๙๘ ๑๔๕๙
๔. วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม หนองไผ่ล้อม ๐ ๔๔๒๗ ๕๑๓๒ ๑๔๙๓
๕. วัดบ้านพระ มะเริง ๐ ๔๔๒๒ ๐๕๓๘ ๓๒
๖. วัดหงษาราม ในเมือง ๐ ๔๔๒๖ ๕๐๐๘ ๓๔
๗. วัดศีรษะช้าง พุดซา ๐ ๔๔๒๑ ๕๘๐๕ ๑๕๕/๒๕๕๒