เสาเสมาธรรมจักร
บัญชีรายนามพระสงฆ์    ได้รับเสาเสมาธรรมจักร  
ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑  
             
ลำดับ ชื่อ ฉายา วัด ตำบล ปีที่ได้รับ  
 
พระธรรมวรนายก นิรุตฺติเมธี พระนารายณ์มหาราช ในเมือง พ.ศ.๒๕๒๙  
พระเทพสีมาภรณ์ กนฺตจารี บึง ในเมือง พ.ศ.๒๕๔๙  
ดร.พระครูวรปัญญาคม จกฺกวโร บูรพ์ ในเมือง พ.ศ.๒๕๔๔  
พระครูอุดมวรรโณภาส อภิวณฺโณ ทุ่งสว่าง ในเมือง พ.ศ.๒๕๔๕  
พระครูวิจิตรการโสภณ วีรปญฺโญ สามัคคี ในเมือง พ.ศ.๒๕๔๘  
พระครูสุนทรคุณวัตร ปญฺญาธโร ประมวลราษฎร์ จอหอ พ.ศ.๒๕๕๑  
พระครูสุธรรมโสภณ สุทฺธจิตฺโต ลำโพง พุดซา พ.ศ.๒๕๕๒  
พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ พนฺธมุตฺโต ยองแยง หนองระเวียง พ.ศ.๒๕๕๓  
พระครูปริยัติรัตนวิชัย ชิตมาโร สระแก้ว ในเมือง พ.ศ.๒๕๖๐  
๑๐ พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร. พุทฺธวิริโย พระนารายณ์มหาราช ในเมือง พ.ศ.๒๕๖๒  
๑๑ พระสีหราชสมาจารมุนี จิรปุญฺโญ พระนารายณ์มหาราช ในเมือง พ.ศ.๒๕๖๓