พระนักเทศน์
ทะเบียนพระนักเทศน์ อำเภอเมืองนครราชสีมา  
   
ลำดับ ชื่อ ฉายา อายุ พรรษา วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา  
น.ธ. ป.ธ. ป.ตรี  
 
๑. พระครูศรีปริยัตยารักษ์,ดร. กิตฺติปญฺโญ ๔๐ ๑๙ เอก พธ.บ.  
๒. พระครูปริยัติธรรมพิมล รกฺขิตธมฺโม ๖๑ ๔๐ เอก พธ.บ.  
๓. พระครูศรีภาวนาวิกรม ถาวโร ๖๔ ๔๑ เอก พธ.บ.  
๔. พระครูวีรคุณสุนทร,ดร. คุณวีโร ๔๓ ๒๔ เอก   พธ.บ.  
๕. พระพรหมราช พฺรหฺมสโร ๔๑ เอก