พระวิปัสสนาจารย์
ทะเบียนพระวิปัสสนาจารย์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
ที่ ชื่อ ฉายา อายุ พรรษา วิทยฐานะ
น.ธ. ป.ธ.
๑. พระราชสีมาภรณ์ กนฺตจารี ๗๒ ๔๙ เอก
๒. พระโสภณปริยัติวิธาน รตนโชโต ๖๖ ๔๔ เอก
๓. พระครูสุตสุทธิมงคล ธมฺมโชโต ๖๗ ๔๕ เอก
๔. พระครูวุฒิธรรมรังษี ญาณวุฑฺโฒ ๕๙ ๓๘ เอก  
๕. พระครูรังษีสุนทรธรรม รํสิโย ๗๔ ๕๑ โท  
๖. พระครูพิศาลจิตตารักษ์ จิตฺตปสาโท ๕๕ ๓๕ เอก  
๗. พระครูพิสิฐธรรมากร ฐานกโร ๖๔ ๓๙ เอก  
๘. พระมหาสมภูมิ ปญฺญาปสุโต ๕๙ ๓๗ เอก
๙. พระครูสุตกิตติคุณ ยสินฺธโร ๖๖ ๔๕ เอก
๑๐. พระครูโวทานธรรมคุณ คเวสโก ๕๕ ๓๒ เอก  
๑๑. พระครูสุตปัญญาทร คุเณสโน ๔๘ ๒๘ เอก
๑๒. พระครูสถิตสีลาภิวัฒน์ ฐิติสีโล ๖๐ ๓๑ เอก  
๑๓. พระครูปริยัติธรรมพิมล รกฺขิตธมฺโม ๖๐ ๔๐ เอก
๑๔. พระสมุห์สมมาตร ติกฺขญาโณ ๕๓ ๒๘ เอก  
๑๕. พระครูกิตติธรรมโชติ กิตฺติโสภโณ ๗๐ ๔๘ เอก  
๑๖. พระครูศรีปริยัติกิจ กลฺยาโณ ๕๓ ๓๔ เอก
๑๗. พระครูไพโรจน์สีลคุณ สีลานุโลโม ๖๓ ๓๒ เอก
๑๘. พระครูวรปัญญาคม,ดร. จกฺกวโร ๖๐ ๔๐ เอก
๑๙. พระมหาประคอง สิริทตฺโต ๔๕ ๒๓ เอก
๒๐. พระครูวิจิตรธรรมาภิยุต จิตฺตปาโล ๖๔ ๔๔ เอก  
๒๑. พระครูพินิตศุภการ ติสฺสวโร ๗๙ ๕๙ เอก
๒๒. พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ จตฺตมโล ๖๕ ๓๘ เอก  
๒๓. พระครูสิริอรุโณภาส โอภาโส ๗๐ ๔๘ เอก
๒๔. พระครูศีลวัตรวิสุทธิ์ ปิยวณฺโณ ๖๓ ๓๙ เอก  
๒๕. พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.,ดร. สํวโร ๖๐ ๔๐ เอก  
๒๖. พระครูวรคามพิทักษ์ จนฺทธมฺโม ๕๗ ๓๖ เอก  
๒๗. พระครูวิสิฐสุตาลังการ, ดร. สนฺตจิตฺโต ๕๒ ๓๓ เอก
๒๘. พระครูเวฬุสราพิทักษ์ อินฺทสาโร ๕๖ ๓๖ เอก  
๒๙. พระครูปทุมธรรมานุโยค กนฺตธมฺโม ๗๓ ๓๓ โท  
๓๐. พระครูวาปีจริยาภรณ์ ฐานจาโร ๖๓ ๔๒ เอก  
๓๑. พระครูศรีปริยัตยารักษ์,ดร. กิตฺติปญฺโญ ๓๙ ๑๙ เอก
๓๒. พระมหาพงษ์ศักดิ์ ผลฌาโน ๔๔ ๒๓ เอก
๓๓. พระครูภาวนาสุตาธิคุณ ยโสธโร ๓๕ ๑๔ เอก
๓๔. พระครูประโชติปุญญาภรณ์ อตฺตทีโป ๕๗ ๓๔ เอก  
๓๕. พระครูประทีปปัญญาวุฒิ ปญฺญาทีโป ๗๕ ๔๖ เอก  
๓๖. พระครูโสภณวุฒิธาดา อธิจิตฺโต ๖๐ ๓๐ เอก  
๓๗. พระครูอุดมวรรโณภาส อภิวณฺโณ ๕๘ ๓๖ เอก  
๓๘. พระครูไพโรจน์พลากร วิโรจโน ๖๓ ๓๓ เอก  
๓๙. พระครูวิสุทธิ์สารคุณ ญาติโก ๔๘ ๒๘ เอก ๑-๒
๔๐. พระครูปลัดอดิสัย อานนฺโท ๖๘ ๒๑ ตรี  
๔๑. พระรัตนเชาว์ ปวโร ๔๓ ๑๗ เอก  
๔๒. พระมหานคร จิรวฑฺฒโน ๔๗ ๒๒ เอก
๔๓. พระปลัดทนงศักดิ์ สุเมโธ ๕๑ ๓๑ เอก  
๔๔. พระครูอุดมสีลพรต อุตฺตมธมฺโม ๗๑ ๕๐ เอก  
๔๕. พระครูปริยัติอมรธรรม อมรธมฺโม ๖๔ ๔๔ เอก
๔๖. พระครูปริยัติธรรมภาณี ปิยภาณี ๕๔ ๓๕ เอก
๔๗. พระครูสุธรรมโสภณ สุทฺธจิตฺโต ๕๙ ๓๔ เอก  
๔๘. พระครูภาวนาปทุมกิจ เขมาสโย ๖๐ ๔๐ เอก  
๔๙. พระปลัดวัชรินทร์ ธมฺมสุนฺทโร ๔๘ ๒๖ เอก  
๕๐. พระอธิการกริช หาสจิตฺโต ๖๐ ๒๕ ตรี  
๕๑. พระอธิการจำรงค์รัตน์ ถิรปุญฺโญ ๕๒ ๒๓ เอก  
๕๒. พระอธิการประจวบ โรจนญาโณ ๔๒ ๑๘ เอก  
๕๓. พระอธิการพยันต์ ธมฺมิโก ๗๓ ๑๘ โท  
๕๔. พระอธิการไพบูลย์ วรปญฺโญ ๔๗ ๑๖ เอก  
๕๕. พระมหาสุนทรีย์ ติกฺขญาโณ ๓๕ ๑๕ เอก
๕๖. พระครูสมุห์คำก้อน สนฺตกาโย ๓๘ ๑๘ เอก  
๕๗. พระอธิการณัฐวุฒิ สิริปญฺโญ ๔๔ ๑๓ เอก  
๕๘. พระมหาบุญจวน อาภากโร ๕๕ ๓๕ เอก
๕๙. พระใบฎีกามงคล สิริมงฺคโล ๔๘ ๒๐ เอก  
๖๐. พระธวงค์วัฒน์ ธนลาโภ ๕๘ ๒๕ ตรี  
๖๑. พระปลัดไพวัลย์ จิตฺติคุตฺโต ๕๐ ๓๐ เอก  
๖๒. พระครูพนมวนาภิวัฒน์ ธมฺมโชโต ๗๙ ๕๗ เอก  
๖๓. พระครูอัมพวันอาจารคุณ อาจาโร ๕๕ ๓๔ ตรี  
๖๔. พระครูศรีวชิรปัญญาภรณ์ วชิรปญฺโญ ๕๗ ๓๐ เอก
๖๕. พระครูศรีภาวนาวิกรม ถาวโร ๖๓ ๔๑ เอก
๖๖. พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ ๕๕ ๓๕ เอก
๖๗. พระครูศรีสมณวงศ์ ชิตมาโร ๕๐ ๓๐ เอก
๖๘. พระครูประภาตกิจโกศล สุชาโต ๕๗ ๓๓ เอก ๑-๒
๖๙. พระอธิการภาณุ กนฺตสีโล ๕๕ ๒๖ เอก  
๗๐. พระอธิการสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน ๓๖ ๑๓ เอก  
๗๑. พระครูสมุห์วรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี ๓๑ ๑๐ เอก
๗๒. พระมหานครรัฐ เขมรโต ๓๕ ๑๖ เอก
๗๓. พระขุนเชิง ขนฺติธมฺโม ๓๘ ๑๕ เอก  
๗๔. พระมหาสำเริง กวิสฺสโร ๕๑ ๓๐ เอก
๗๕. พระอิทธิพล อิทฺธิพโล ๔๙ ๑๘ เอก  
๗๖. พระครูสมุห์สุทธิชัย ธมฺมสาโร ๓๗ ๑๗ เอก
๗๗. พระมหาสมเกียรติ ผลญาโณ ๕๐ ๓๐ เอก
๗๘. พระภูมิพัฒน์ ธมฺมพโล ๕๓ เอก ๑-๒
๗๙. พระอธิการอภัย อภิชาโต ๔๙ ๒๙ เอก  
๘๐. พระประกอบ ปริปุณฺโณ ๗๒ ๑๒ โท  
๘๑. พระสุเทพ ชยปาโล ๖๕ โท  
๘๒. พระมหาสมัย ธมฺมสาโร ๔๕ ๓๙ เอก
๘๓. พระเอกวัชร์ ถิรปญฺโญ ๓๘ เอก ๑-๒
๘๔. พระทิฏฐิ ชวโน ๓๕ เอก ๑-๒
๘๕. พระครูใบฎีกากิตติพงษ์ ฐิตเมธี ๒๙ เอก  
๘๖. พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ ๓๙ ๒๐ เอก
๘๗. พระครูวีรคุณสุนทร,ดร. คุณวีโร ๔๒ ๒๔ เอก