พระบัณฑิตเผยแผ่
บัญชีรายนามพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนครราชสีมา 
อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา
ที่ ชื่อ ฉายา วิทยฐานะ วัด ตำบล
น.ธ. ป.ธ. สามัญ
๑. พระสีหราชสมาจารมุนี จิรปุญฺโญ เอก ค.ม. พระนารายณ์มหาราช ในเมือง
๒. พระครูวิริยธรรมานุศาสก์ ดร. พุทฺธวิริโย เอก ๑-๒ ค.ด. พระนารายณ์มหาราช ในเมือง
๓. พระครูโสภณธรรมรักขิต ธมฺมรกฺขิโต เอก   M.A. พระนารายณ์มหาราช ในเมือง
๔. พระครูไพโรจน์สีลคุณ สีลานุโลโม เอก พธ.ม. บึงทับช้าง ในเมือง
๕. พระปลัดสุวัตน์, ดร. วชิโร เอก ๑-๒ ค.ด. ประมวลราษฎร์ จอหอ
๖. พระครูโวทานธรรมคุณ คเวสโก เอก   พธ.ม. ต่างตา หนองจะบก
๗. พระครูปริยัติรัตนวิชัย ชิตมาโร เอก กศ.ม. สระแก้ว ในเมือง
๘. พระครูปลัดนายกวัฒน์ ธมฺมรโส เอก   PH.D พระนารายณ์มหาราช ในเมือง
๙. พระครูสถิตสีลาภิวัฒน์ ฐิติสีโล เอก ๑-๒ พธ.บ. ปรางค์ พุดซา
## พระธรรมธรไพโรจน์ อธิวโร เอก   พธ.ม. หนองออก จอหอ