พระธรรมทูต
บัญชีรายนามพระธรรมทูตฝ่ายอำนวยการ  ฝ่ายปฏิบัติการ  และฝ่ายอนุจร (สายที่ ๖)
อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ ชื่อ ฉายา วิทยฐานะ วัด ตำแหน่ง ตำแหน่ง หมายเหตุ
น.ธ. ป.ธ. การปกครอง ธรรมทูต
๑. พระโสภณปริยัติวิธาน รตนโชโต เอก สะแก จอ.เมืองฯ หธอ.เมืองฯ  
๒. พระครูสุนทรคุณวัตร ปญญาธโร เอก   ประมวลราษฏร์ รจอ.เมืองฯ รธอ.เมืองฯ  
๓. พระครูปริยัติธรรมภาณี ปิยภาณี เอก ดอนขวาง รจอ.เมืองฯ รธอ.เมืองฯ  
๔. พระครูวิจิตรธรรมาภิยุต จิตฺตปาโล เอก   บ้านโกรก จต.โคกสูง ธปอ.เมืองฯ อ.ต.ว.๓๖
๕. พระครูสุธรรมโสภณ สุทฺธจิตฺโต เอก   ลำโพง รองเจ้าอาวาส ธปอ.เมืองฯ อ.ต.ว.๓๖
๖. พระอธิการเวียง,ดร. กิตฺติวณฺโณ เอก   จิตตสามัคคี เจ้าอาวาส ธปอ.เมืองฯ อ.ต.ว.๓๗
๗. พระครูประทีปปัญญาวุฒิ ปญฺญาทีโป เอก   หนองเป็ดน้ำ จต.โคกกรวด เขต ๑ ธปอ.เมืองฯ อ.ต.ว.๓๘
๘. พระครูประโชติปุญญาภรณ์ อตฺตทีโป เอก   หนองพลวงน้อย เจ้าอาวาส ธปอ.เมืองฯ อ.ต.ว.๔๙
๙. พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ พนฺธมุตฺโต เอก   ยองแยง รจต.หนองระเวียง ธปอ.เมืองฯ อ.ต.ว.๕๐
๑๐. พระครูศรีปริยัตยารักษ์, ดร. กิตฺติปญฺโญ เอก สะแก ผจล.วัดสะแก,เลข.จอ.เมืองฯ ธปอ.เมืองฯ อ.ต.ว.๕๐
๑๑. พระครูวรคามพิทักษ์ จนฺทธมฺโม เอก   บ้านพระ รจต.มะเริง ธปอ.เมืองฯ อ.ต.ว.๕๒
๑๒. พระครูไพโรจน์สีลคุณ สีลานุโลโม เอก บึงทับช้าง จต.จอหอ ธปอ.เมืองฯ อ.ต.ว.๕๔
๑๓. พระมหาสมเกียรติ โสภณกิตฺติ เอก สะแก เลข.จต.ไชยมงคล ธปอ.เมืองฯ อ.ต.ว.๕๕
๑๔. พระครูสถิตสีลาภิวัฒน์ ฐิติสีโล เอก ๑-๒ ปรางค์ เจ้าอาวาส ธปอ.เมืองฯ อ.ต.ว.๕๖
๑๕. พระธรรมธรไพโรจน์ อธิวโร เอก   หนองออก เจ้าอาวาส ธปอ.เมืองฯ อ.ต.ว.๕๖
๑๖. พระครูวิริยธรรมานุศาสก์, ดร. พุทฺธวิริโย เอก   พระนารายณ์มหาราช จต.ในเมือง เขต ๑ ธปอ.เมืองฯ อ.ต.ว.๕๗
๑๗. พระครูศรีสมณวงศ์ ชิตมาโร เอก บ้านปูน เจ้าอาวาส ธปอ.เมืองฯ อ.ต.ว.๕๘
๑๘. พระปลัดสุวัตน์ วชิโร เอก ๑-๒ ประมวลราษฏร์ เลข.รจอ.เมืองฯ ธปอ.เมืองฯ อนุจร
๑๙. พระมหาจำรัส ปญฺญาธโร เอก สะแก เลข.รจอ.เมืองฯ ธปอ.เมืองฯ อนุจร
๒๐. พระครูวรปัญญาคม จกฺกวโร เอก บูรพ์ จต.ในเมือง เขต ๕ ธปอ.เมืองฯ อนุจร
๒๑. พระครูปริยัติรัตนวิชัย ชิตมาโร เอก สระแก้ว เจ้าอาวาส ธปอ.เมืองฯ อนุจร
๒๒. พระครูปลัดอดิสัย อานนฺโท ตรี   วิสุทธิศรีสุมังคลาราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ธปอ.เมืองฯ อนุจร
๒๓. พระปลัดไพวัลย์ จิตฺตคุตฺโต เอก   ม่วง เจ้าอาวาส ธปอ.เมืองฯ อนุจร
๒๔. พระครูสุทธิธรรมาธร ปริสุทฺโธ เอก   ศีรษะช้าง จต.พลกรัง ธปอ.เมืองฯ อนุจร
๒๕. พระวินัยธรเกรียงศักดิ์ ฐิตสมฺปนฺโน เอก   ต่างตา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ธปอ.เมืองฯ อนุจร
๒๖. พระครูพิศาลจิตตารักษ์ จิตฺตปสาโท เอก ๑-๒ หนองสายไพร เจ้าอาวาส ธปอ.เมืองฯ อนุจร
๒๗. พระครูอัครธรรมรังษี เตชธมฺโม เอก   หมื่นไวย เจ้าอาวาส ธปอ.เมืองฯ อนุจร
๒๘. พระมหาสุพัตร นาโค เอก มะเริงน้อย เจ้าอาวาส พระเผยแผ่ ๔๔/๒๕๔๒