สำนักปฏิบัติธรรม
บัญชีรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด อำเภอ และตำบล
ที่ สำนักปฏิบัติธรรมวัด ตำบล ชื่อเจ้าสำนัก หมายเหตุ
ต่างตา  (แห่งที่ ๑) หนองจะบก พระครูโวทานธรรมคุณ ประจำจังหวัด
อิสาน   (แห่งที่ ๒๒) ในเมือง พระครูศรีปริยัติกิจ "
ประมวลราษฎร์ (แห่งที่ ๒๓) จอหอ พระครูสุนทรคุณวัตร "
พลกรัง (แห่งที่ ๒๘) พลกรัง พระครูไพโรจน์พลากร "
ยองแยง (แห่งที่ ๓๒) พะเนา พระครูพิพัฒนกิจจารักษ์ "
ศีรษะช้าง (แห่งที่ ๓๖) พุดซา พระครูสุทธิธรรมาธร "
หนองรังกา (แห่งที่ ๕๗) โคกกรวด พระครูวิสิฐสุตาลังการ,ดร. "
แดนสงบอาสภาราม  (แห่งที่ ๕๙) ในเมือง พระมหาบุญจวน อาภากโร "
กระทอน (แห่งที่ ๗๙) มะเริง พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ "
๑๐ พายัพ  (แห่งที่ ๘๑) ในเมือง พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ธีรวํโส "
๑๑ บึง (แห่งที่ ๘๒) ในเมือง พระเทพสีมาภรณ์ "
๑๒ สะแก (แห่งที่ ๘๓) ในเมือง พระโสภณปริยัติวิธาน "
๑๓ พระนารายณ์มหาราช (แห่งที่ ๘๔) ในเมือง พระธรรมวรนายก "
๑๔ สีมุมบูรพาราม (แห่งที่ ๘๕) สีมุม พระครูสุตปัญญาทร "
๑๕ หนองพลวงน้อย (แห่งที่ ๑๖๓) โพธิ์กลาง พระครูประโชติปุญญาภรณ์ "
๑๖ ดอนขวาง (แห่งที่ ๑๖๔) หัวทะเล พระครูปริยัติธรรมภาณี "
๑๗ หลวงพ่อพระมหาธนิต ปญฺญาปสุโต ป.ธ.๙ หมื่นไวย พระครูสมุห์สุทธิชัย ธมฺมสาโร ประจำอำเภอ
๑๘ โพธิ์ ในเมือง เขต ๒ พระครูปริยัติอมรธรรม ประจำตำบล
๑๙ ทุ่งสว่าง ในเมือง เขต ๓ พระครูอุดมวรรโณภาส "
๒๐ หงษาราม ในเมือง เขต ๔ พระครูสุตถิรธรรม "
๒๑ หนองจะบก ในเมือง เขต ๕ พระมหาเติมพงษ์   สิริจนฺโท "
๒๒ กองพระทราย ในเมือง เขต ๖ พระครูประทีปธรรมวัฒน์ "
๒๓ หนองพลวงน้อย โพธิ์กลาง พระครูประโชติปุญญาภรณ์ "
๒๔ พะไล หัวทะเล พระครูใบฎีกาเสมอ ธมฺมวฑฺฒโน "
๒๕ บ้านพระ มะเริง พระครูวรคามพิทักษ์ "
๒๖ โตนด หนองระเวียง พระครูวิสุทธิ์เขมคุณ "
๒๗ ลองตอง บ้านโพธิ์ พระมหาเสกสรร กิตฺติวณฺโณ "
๒๘ บึงทับช้าง จอหอ พระครูไพโรจน์สีลคุณ "
๒๙ บ้านโกรก โคกสูง พระครูวิจิตรธรรมาภิยุต "
๓๐ ลำโพง พุดซา พระครูโฆสิตวรธรรม "
๓๑ สีมุมเหนือ พลกรัง พระอธิการสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน "
๓๒ ศีรษะละเลิง บ้านใหม่ พระครูอุดมสีลพรต "
๓๓ หนองเป็ดน้ำ โคกกรวด เขต ๑ พระครูประทีปปัญญาวุฒิ "
๓๔ ใหม่บ้านดอน โคกกรวด เขต ๒ พระครูโสภณวุฒิธาดา "
๓๕ เวฬุวนาราม หมื่นไวย พระครูพินิตศุภการ "
๓๖ คนชุม ปรุใหญ่ พระครูวรรณธรรมคุณ "