อปต.ตำบล
บัญชีหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
           
ที่ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส สถานที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จัดตั้งปี
วัด ตำบล พ.ศ.
๑. ในเมือง พระครูวรปัญญาคม,ดร. บูรพ์ ในเมือง ๒๕๓๓
๒. โพธิ์กลาง พระครูประโชติปุญญาภรณ์ หนองพลวงน้อย โพธิ์กลาง ๒๕๒๔
๓. หัวทะเล พระครูใบฎีกาเสมอ ธมฺมวฑฺฒโน พะไล หัวทะเล ๒๕๒๘
๔. หนองบัวศาลา พระอธิการบุญส่ง ปสนฺนจิตฺโต หนองบัวศาลา หนองบัวศาลา ๒๕๒๒
๕. มะเริง พระครูวรคามพิทักษ์ บ้านพระ มะเริง ๒๕๖๓
๖. พะเนา พระครูพิศาลจิตตารักษ์ หนองสายไพร พะเนา ๒๕๖๓
๗. หนองระเวียง พระอธิการภัคพล ปภาโส มาบมะค่า หนองระเวียง ๒๕๖๓
๘. บ้านโพธิ์ พระอธิการสมนึก  ขนฺติธโร หนองบัวศาลา บ้านโพธิ์ ๒๕๕๘
๙. โคกตลาด พระครูสุตกิตติคุณ โคกตลาด โคกตลาด ๒๕๔๐
๑๐. จอหอ พระครูภาวนาสุตาธิคุณ ท่ามะยม จอหอ ๒๕๖๓
๑๑. โคกสูง พระครูพิพัฒน์อุดมธรรม โคกสูง โคกสูง ๒๕๖๓
๑๒. หนองไข่น้ำ พระครูวีรคุณสุนทร หนองไข่น้ำ หนองไข่น้ำ ๒๕๖๓
๑๓. พุดซา พระครูสุทธิธรรมาธร ศีรษะช้าง พุดซา ๒๕๕๕
๑๔. สีมุม พระใบฎีกามงคล สุมงฺคโล สีมุมใต้ สีมุม ๒๕๖๓
๑๕. พลกรัง พระครูไพโรจน์พลากร พลกรัง พลกรัง ๒๕๒๒
๑๖. บ้านใหม่ พระมหาอภิธวัฒน์ กตปุญฺโญ หงษ์ส บ้านใหม่ ๒๕๖๓
๑๗. สุรนารี พระมหาปริญญา สุภาจาโร ยางใหญ่ สุรนารี ๒๕๖๓
๑๘. โคกกรวด พระปลัดวัชรินทร์ ธมฺมสุนทโร หนองหว้า โคกกรวด ๒๕๖๓
๑๙. หมื่นไวย พระมหาพงษ์ศักดิ์ ผลฌาโณ โคกประดู่ หมื่นไวย ๒๕๖๓
๒๐. บ้านเกาะ พระอธิการดำรงค์ ฐิตสาโร บ้านเกาะ บ้านเกาะ ๒๕๒๒
๒๑. หนองกระทุ่ม พระอธิการสมบูรณ์  ฐานธมฺโม หนองหญ้างาม หนองกระทุ่ม ๒๕๔๒
๒๒. ปรุใหญ่ พระสมุห์สมมาตร ติกฺขญาโณ ตาลโหรน ปรุใหญ่ ๒๕๖๓
๒๓. หนองจะบก พระครูโวทานธรรมคุณ ต่างตา หนองจะบก ๒๕๔๑