ปริญญากิตติมศักดิ์
บัญชีรายชื่อพระสังฆาธิการอำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  
ที่ได้รับ  ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์   ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ลำดับ ชื่อ ฉายา วัด ระดับปริญญา สถาบัน หมายเหตุ  
 
พระธรรมวรนายก นิรุตฺติเมธี พระนารายณ์มหาราช พธ.ด. (กิต.) มจร.    
        ศศ.ด. (กิต.) มรภ. นม.    
พระเทพสีมาภรณ์ กนฺตจารี บึง พธ.ม. (กิต.) มจร.    
พระโสภณปริยัติวิธาน รตนโชโต สะแก พธ.ม. (กิต.) มจร.    
พระครูสุนทรคุณวัตร ปญฺญาธโร ประมวลราษฎร์ พธ.บ. (กิต.) มจร.    
        ค.ม. (กิต.) มรภ. นม.    
พระครูประโชติปุญญาภรณ์ อตฺตทีโป หนองพลวงน้อย พธ.ม. (กิต.) มจร.