ปริญญาตรี โท เอก
บัญชีพระสังฆาธิการ พระภิกษุ  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท  เอก 
ที่ ตำบล ปริญญา มจร. ปริญญากิตติมศักดิ์ มจร. จากมหาลัยอื่น หมายเหตุ
พธ.บ พธ.ม. พธ.ด. พธ.บ.กิต พธ.ม.กิต. พธ.ด.กิต. ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ในเมือง เขต ๑ ๒๔ - ๑๑  
ในเมือง เขต ๒ - - - - -  
ในเมือง เขต ๓ - - - - - - - -  
ในเมือง เขต ๔ ๑๓ - - - - -  
ในเมือง เขต ๕ ๑๔ - - - - -  
ในเมือง เขต ๖ - - - - -  
โพธิ์กลาง - - - -  
ไชยมงคล - - - - - - - -  
หัวทะเล - - - - -  
๑๐ หนองบัวศาลา - - - - - - - -  
๑๑ มะเริง - - - - - - -  
๑๒ หนองระเวียง - - - - - -  
๑๓ พะเนา - - - - - - - -  
๑๔ บ้านโพธิ์ - - - - - -  
๑๕ จอหอ - - -  
๑๖ หนองไข่น้ำ - - - - - - -  
๑๗ โคกสูง - - - - - - -  
๑๘ พุดซา - - - - - -  
๑๙ พลกรัง - - - - - -  
๒๐ สีมุม - - - - - - - -  
๒๑ บ้านใหม่ - - - - - -  
๒๒ โคกกรวด เขต ๑ - - - - - - -  
๒๓ โคกกรวด เขต ๒ - - - - - - -  
๒๔ หมื่นไวย - - - - -  
๒๕ บ้านเกาะ - - - - - - -  
๒๖ หนองจะบก - - - - - -  
๒๗ ปรุใหญ่ - - - - - -  
๒๘ สุรนารี - - - - - - -  
  รวม ๑๓๓ ๓๓   ๓๓ ๓๗ ๑๒