พระปริยัตินิเทศน์/จริยานิเทศน์
รายชื่อพระปริยัติเทศก์ประจำจังหวัดนครราชสีมา 
อำเภอเมืองนครราชสีมา 
 
ลำดับ ชื่อ ฉายา วิทยฐานะ วัด ตำบล หมายเหตุ
น.ธ. ป.ธ. สามัญ
พระเทพสีมาภรณ์ กนฺตจารี เอก พธ.บ. บึง ในเมือง  
พระสีหราชสมาจารมุนี จิรปุญฺโญ เอก ค.ม. พระนารายณ์มหาราช ในเมือง  
พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ธีรวํโส เอก ค.ม. พายัพ ในเมือง  
พระมหาสุพัตร์ วชิรวุโธ เอก Ph.D. พายัพ ในเมือง  
พระมหาพีระวัฒน์ ฐิตญาณเมธี เอก ศบ.ม. บึง ในเมือง  
                 
รายชื่อพระจริยานิเทศก์ประจำจังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
ลำดับ ชื่อ ฉายา วิทยฐานะ วัด ตำบล หมายเหตุ
น.ธ. ป.ธ. สามัญ
พระมหาพงษ์เชฏฐ์  ธีรวํโส เอก ค.ม. พายัพ ในเมือง  
พระครูศรีปริยัตยารักษ์, ดร. กิตฺติปญฺโญ เอก พธ.ด. สะแก ในเมือง  
พระมหาจำรัส ปญฺญาธโร เอก ค.ม. สะแก ในเมือง