พระวินยาธิการ
ข้อมูล : พระวินยาธิการอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
สำรวจ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ที่ ชื่อ วิทยฐานะ วัด ตำบล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
น.ธ. ป.ธ. อื่นๆ
พระครูปริยัติธรรมภาณี เอก กศ.ม. ดอนขวาง หัวทะเล รจอ.,จร. 093-015-6263
พระครูปริยัติสีมาภรณ์ เอก พธ.บ. บึง ในเมือง ผจล.,เลข.จจ.นม. 064-749-3736
พระครูปริยัติวัฒนธำรง เอก ศน.บ. บึง ในเมือง ผจล.,จต. 097-343-5888
พระครูปริยัติรัตนวิชัย เอก ศศ.ม. สระแก้ว ในเมือง จร. 081-879-2541
พระมหาพีระวัฒน์ ฐิตญาณเมธี เอก ศศ.ม. บึง ในเมือง ผจล.,เลข.รจอ. 092-486-3214
พระศตวรรษ กตสาโร เอก   ม.๖ ราชสีมา สุรนารี ครูสอนปริยัติธรรม 081-068-7317
พระมหาสมัย ธมฺมสาโร เอก พธ.ม. พายัพ ในเมือง ผจล.,เลข.จต. 088-951-4632
พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ เอก กศ.ม. บูรพ์ ในเมือง ผจร.,เลข.จต. 095-145-6247
พระครูปริยัติธรรมพิมล เอก กศ.ม. สะแก ในเมือง ผจล. 081-789-3582
๑๐ พระปลัดชนน กิตฺติสาโร เอก   ม.๖ พลับ ในเมือง จร. 081-548-1145
๑๑ พระครูสมุห์วรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี เอก ค.ม. สระแก้ว ในเมือง ผจร.,เลข.จต. 089-425-2855
๑๒ พระขุนเชิง  ขนฺติธมฺโม เอก   พธ.บ. หงษาราม ในเมือง ผจร. 087-613-8583
๑๓ พระวัฒนชัย คุณสมฺปนฺโน เอก   พธ.บ. จิตตสามัคคี ในเมือง เลข.จต. 093-445-5365
๑๔ พระประเสริฐ  กิตฺติสาโร เอก   ม.๖ กองพระทราย ในเมือง เลข.จต. 093-995-5198
๑๕ พระสมพงษ์ อติสโย เอก   พธ.บ. หนองไผ่ โพธิ์กลาง ผจร. 085-205-2438
๑๖ พระมหาประคอง สิริทตฺโต เอก ศ.บ. หนองโสมง หนองบัวศาลา รจต.,จร. 089-946-8321
๑๗ พระใบฎีกายุทธนา ยุทฺธนปญฺโญ เอก ๑-๒ ม.๓ หนองบัวศาลา หนองบัวศาลา เลข.จต. 093-465-3270
๑๘ พระครูพิศาลจิตตารักษ์ เอก ๑-๒ พธ.ม. หนองสายไพร พะเนา จร. 089-584-9304
๑๙ พระอธิการภัคพล ปภาโส เอก   ป.๖ มาบมะค่า หนองระเวียง จร. 098-173-3343
๒๐ พระมหาเสกสรร กิตฺติวณฺโณ เอก พธ.บ. ลองตอง บ้านโพธิ์ จร. 089-583-4762
๒๑ พระครูไพโรจน์สีลคุณ เอก พธ.ม. บึงทับช้าง จอหอ จต. 081-290-890
๒๒ พระอธิการพงษ์พิสิฐ ฐิตญาโณ เอก   รป.ม. ช่องอู่ จอหอ จร. 089-866-6499
๒๓ พระธรรมธรไพโรจน์ อธิวโร เอก   พธ.ม. หนองออก โคกสูง จร. 099-949-4797
๒๔ พระครูสมุห์คำก้อน สนฺตกาโย เอก   กศ.ม. ลำเชิงไกร โคกสูง เลข.จต.,จร. 065-174-6267
๒๕ พระปลัดสุพจน์  คุณวีโร เอก   ปร.ด. หนองไข่น้ำ หนองไข่น้ำ จร. 095-612-0984
๒๖ พระอธิการสมาน  ปภสฺสโร เอก   M.A. สนวน หนองไข่น้ำ จร. 062-987-8254
๒๗ พระครูสุตวิหารวัตร เอก กศ.ม. บ้านกล้วย พุดซา รจต. 081-725-0105
๒๘ พระพรหมราช พฺรหฺมสโร เอก   ม.๖ สีมุมบูรพาราม พลกรัง เลข.จต. 098-292-9359
๒๙ พระเตชทัต  ชินวโร เอก   พธ.บ. ศรีษะละเลิง บ้านใหม่ เลข.จต. 094-539-4196
๓๐ พระอาคม อาคโม เอก   รป.ม. ใหม่อินทราราม บ้านใหม่ ผจร.,เลข.จต. 098-616-1247
๓๑ พระปลัดวัชรินทร์ ธมฺมสุนฺทโร เอก   รป.บ. หนองหว้า โคกกรวด จร. 087-957-2486
๓๒ พระภากรณ์ กิตฺติโสภโณ เอก   รป.บ. หนองหว้า โคกกรวด เลข.จต. 087-957-2486
๓๓ พระมหาพรชัย  วิชโย เอก Ph.D พระธาตุโป่งดินสอ โคกกรวด จร. 080-165-6923
๓๔ พระครูอัครธรรมรังษี เอก   พธ.บ. หมื่นไวย หมื่นไวย จร. 089-945-5729
๓๕ พระมหาพงษ์ศักดิ์  ผลฌาโน เอก พธ.ม. โคกประดู่ หมื่นไวย เลข.จต.,จร. 064-415-1955
๓๖ พระอธิการณัฐวุฒิ สิริปญฺโญ เอก   ป.๖ คลองส่งน้ำ ปรุใหญ่ จร. 081-657-4933
๓๗ พระสมคิด  ทสฺสนีโย เอก ๑-๒ พธ.บ. ราชสีมา สุรนารี เลข.จต. 093-471-9714