พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
บัญชีสถิติข้อมูลครูและนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   อำเภอเมืองนครราชสีมา
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เลขที่ ชื่อโรงเรียน วัด อำเภอ จำนวนครู จำนวนนักเรียน ม.ต้น จำนวนนักเรียน ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
รูป/คน ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม
๑. ปริยัติสามัญนครราชสีมา พระนารายณ์มหาราช เมือง ๒๒ ๒๔ ๔๘ ๒๐ ๙๒ ๒๔ ๒๗ ๒๒ ๗๓ ๑๖๕
๒. พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา บึง เมือง ๒๑ ๑๓ ๓๒ ๒๖ ๗๑ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๓๔ ๑๐๕
๓. บูรพาวิทยานุสรณ์ บูรพ์ เมือง ๑๐ ๑๒ ๑๙
                           
  รวมทั้งสิ้น ๕๓ ๓๙ ๘๓ ๔๘ ๑๗๐ ๓๖ ๔๔ ๓๙ ๑๑๙ ๒๘๙