พระปริยัติธรรมแผนกบาลี
บัญชีสถิติข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกบาลี  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓
ที่ สำนักศาสนศึกษา จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ประโยค ๑-๒ ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ป.ธ.๗ ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม
ที่เรียน สอบได้ ที่เรียน สอบได้ ที่เรียน สอบได้ ที่เรียน สอบได้ ที่เรียน สอบได้ ที่เรียน สอบได้ ที่เรียน สอบได้ ที่เรียน สอบได้ ที่เรียน สอบได้
วัดบึง ๕๗ ๒๔ ๑๓ ๑๑๐ ๑๒ ร.ร.ประจำจังหวัด
วัดสะแก ๒๔ ๕๓ ๑๑ ร.ร.ประจำจังหวัด
วัดพายัพ ๒๒ ๔๒ ร.ร.ประจำจังหวัด
วัดพระนารายณ์มหาราช ๑๕ ๒๔  
วัดบูรพ์  
วัดโพธิ์ ๑๑ ๑๗ ๔๓  
วัดอิสาน ๑๐  
วัดทุ่งสว่าง ๒๔ ๓๓  
วัดประมวลราษฎร์ ๒๔ ๓๑  
๑๐ ดอนขวาง ๒๓ ๒๗  
๑๑ สระแก้ว  
  รวมทั้งสิ้น ๒๐๘ ๑๔ ๙๑ ๑๗ ๓๕ ๒๖ ๑๑ ๓๘๘ ๓๙  
บัญชีสถิติข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกบาลีศึกษา   ปีการศึกษา  ๒๕๖๓
ที่ สำนักศาสนศึกษา จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
บ.ศ. ๑-๒ บ.ศ.๓ บ.ศ.๔ บ.ศ.๕ บ.ศ.๖ บ.ศ.๗ บ.ศ.๘ บ.ศ.๙ รวม
ที่เรียน สอบได้ ที่เรียน สอบได้ ที่เรียน สอบได้ ที่เรียน สอบได้ ที่เรียน สอบได้ ที่เรียน สอบได้ ที่เรียน สอบได้ ที่เรียน สอบได้ ที่เรียน สอบได้
วัดบึง ร.ร.ประจำจังหวัด
วัดสะแก ๓๗ ๔๔ ร.ร.ประจำจังหวัด
วัดโพธิ์ ร.ร.ประจำจังหวัด
วัดอิสาน ๑๑ ๑๑  
  รวมทั้งสิ้น ๕๓ ๖๒