พระปริยัติธรรมแผนกธรรม
บัญชีสถิติข้อมูลนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  อำเภอเมืองนครราชสีมา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เลขที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียนแผนกธรรม รวมทั้งสิ้น จำนวนนักเรียนแผนกธรรมศึกษา รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ
พระปริยัติธรรม น.ธ.ตรี น.ธ.โท น.ธ.เอก ธ.ศ.ตรี ธ.ศ.โท ธ.ศ.เอก
วัด ที่เรียน เข้าสอบ สอบได้ ที่เรียน เข้าสอบ สอบได้ ที่เรียน เข้าสอบ สอบได้ ที่เรียน เข้าสอบ สอบได้ ที่เรียน เข้าสอบ สอบได้ ที่เรียน เข้าสอบ สอบได้ ที่เรียน เข้าสอบ สอบได้ ที่เรียน เข้าสอบ สอบได้
๑. บึง ๒๗ ๒๑ ๑๐ ๒๖ ๑๕ ๑๖ ๑๕ ๑๕ ๖๙ ๕๑ ๒๖ ๑,๑๔๖ ๙๓๑ ๗๑๙ ๑,๒๗๑ ๑,๑๑๐ ๑๘๑ ๓๒๕ ๒๖๙ ๑๒๒ ๒,๗๔๒ ๒,๓๑๐ ๑,๐๒๒  
๒. สะแก ๑๗ ๑๔ ๑๙ ๑๙ ๑๒ ๑๒ ๑๑ ๔๘ ๔๔ ๒๗ ๔๒๑ ๓๘๘ ๓๘๘ ๔๒๑ ๓๘๘ ๓๘๘  
๓. พายัพ ๑๕ ๑๓ ๘๘ ๖๐ ๖๐ ๑๗๕ ๙๓ ๗๙ ๑๐๕ ๔๕ ๓๗ ๓๖๘ ๑๙๘ ๑๗๖  
๔. พระนารายณ์มหาราช ๑๓ ๑๑ ๒๐ ๑๘  
๕. บูรพ์ ๑๘ ๑๗ ๑๐ ๓๓ ๓๐ ๑๒ ๑,๒๒๙ ๙๘๕ ๘๖๓ ๔๕๔ ๓๔๘ ๒๐๒ ๑๘๔ ๑๒๒ ๖๙ ๑,๘๖๗ ๑,๔๕๕ ๑,๑๓๔  
๖. โพธิ์ ๓๙ ๓๑ ๕๐ ๓๙ ๑๑  
๗. อิสาน ๔๗๙ ๓๘๘ ๓๘๘ ๑๕๒ ๙๙ ๙๘ ๓๑ ๒๓ ๒๒ ๖๖๒ ๕๑๐ ๕๐๘  
๘. ทุ่งสว่าง ๑๕ ๑๔ ๒๗ ๒๒  
๙. หงษ์  
๑๐. ประมวลราษฎร์ ๑๒ ๑๒ ๑๐ ๒๒ ๒๑ ๑๒ ๓๙ ๓๘ ๒๖ ๕๔๕ ๕๐๑ ๔๕๔ ๓๐๑ ๒๘๘ ๑๑๑ ๒๑๗ ๒๐๕ ๑๔๕ ๑,๐๖๓ ๙๙๔ ๗๑๐  
๑๑. ศาลาเย็น  
๑๒. หนองจะบก ๑๘ ๑๕  
๑๓. จิตตสามัคคี ๒๐ ๒๐ ๑๗ ๓๔ ๓๒ ๒๕ ๕๒๔ ๓๓๗ ๓๑๕ ๑๘๔ ๑๑๕ ๕๒ ๑๓ ๗๒๑ ๔๕๓ ๓๖๗  
๑๔. หลักร้อย ๒๒ ๑๐ ๓๙ ๒๒ ๑๗ ๗๘ ๔๐ ๒๓ ๑๑๖ ๘๓ ๔๒ ๑๑๐ ๘๗ ๗๖ ๓๐๔ ๒๑๐ ๑๔๑  
๑๕. พะไล ๑๓ ๑๒ ๑๐๐ ๙๑ ๘๖ ๒๐ ๑๘ ๑๖ ๔๔ ๔๐ ๒๙ ๑๖๔ ๑๔๙ ๑๓๑  
๑๖. กระทอน ๑๓ ๑๒ ๑๐ ๗๒ ๕๕ ๕๕ ๘๐ ๗๔ ๖๓ ๑๕ ๑๔ ๑๖๗ ๑๔๓ ๑๑๘  
๑๗. เวฬุวนาราม ๓๔ ๒๗ ๒๐ ๑๙ ๑๔ ๑๐ ๖๓ ๕๐ ๓๐  
๑๘. บ้านเกาะ  
๑๙. โตนด ๑๘ ๑๓ ๒๓ ๑๗  
๒๐. ช่องอู่ ๑๑ ๙๓ ๙๐ ๗๖ ๑๔ ๑๓ ๑๑๕ ๑๑๑ ๗๘  
๒๑. บ้านกล้วย ๑๓  
๒๒. ศีรษะช้าง ๑๑ ๑๑ ๒๘ ๑๗ ๑๐ ๒๒๑ ๑๘๒ ๑๒๓ ๑๔๒ ๑๑๕ ๑๐๑ ๙๗ ๘๗ ๖๑ ๔๖๐ ๓๘๔ ๒๘๕  
๒๓. หนองจอก ๑๔ ๑๔ ๑๐ ๑๔ ๑๔ ๑๐  
๒๔. ลองตอง ๑๑๘ ๑๑๔ ๑๐๙ ๗๖ ๗๕ ๖๖ ๔๐ ๓๔ ๓๑ ๒๓๔ ๒๒๓ ๒๐๖  
๒๕. โคกสูง ๑๖ ๑๖ ๑๒ ๒๔ ๑๘ ๑๒  
๒๖. หนองไข่น้ำ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๒๕ ๒๐ ๑๐๙ ๑๐๑ ๙๖ ๑๐๕ ๑๐๔ ๒๗ ๓๘ ๓๗ ๒๑ ๒๕๒ ๒๔๒ ๑๔๔  
๒๗. ภูเขาลาด ๔๒๑ ๓๑๑ ๒๗๗ ๓๙๐ ๓๐๔ ๑๖๐ ๑๐๗ ๘๓ ๕๙ ๙๑๘ ๖๙๘ ๔๙๖  
๒๘. หนองหว้า ๓๕๘ ๓๒๗ ๓๒๔ ๑๑๖ ๑๐๒ ๒๓ ๑๐ ๔๘๔ ๔๓๗ ๓๕๕  
๒๙. สีมุมบูรพาราม ๑๐ ๑๕ ๑๓ ๑๖๔ ๑๒๖ ๑๒๒ ๑๐๘ ๑๐๕ ๔๘ ๑๐๖ ๙๙ ๓๗ ๓๗๘ ๓๓๐ ๒๐๗  
๓๐. พลกรัง  
๓๑. มะขามเฒ่า ๔๒ ๓๑ ๓๑ ๔๔ ๓๘ ๓๗ ๑๑ ๑๐ ๙๗ ๗๙ ๗๒  
๓๒. หนองรังกา ๑๘ ๒๔ ๑๓ ๓๓๒ ๓๐๘ ๑๕๐ ๑๙๓ ๑๘๑ ๑๒๓ ๑๔๐ ๑๓๒ ๑๑๘ ๖๖๕ ๖๒๑ ๓๙๑  
๓๓. หนองไผ่ ๒๗ ๒๓ ๑๔ ๑๒ ๔๓ ๓๖ ๒๐ ๑๗๑ ๑๑๓ ๗๘ ๖๙ ๖๔ ๑๗ ๑๗ ๒๖๖ ๑๙๙ ๗๓  
๓๔. สระแก้ว ๒๐ ๑๓ ๒๙ ๒๒ ๔๐๐ ๓๖๕ ๓๖๕ ๔๐๗ ๓๗๒ ๓๗๒  
๓๕. ดอนขวาง ๑๔ ๑๒ ๑๐ ๒๙ ๒๗ ๑๘ ๑๔๕ ๑๑๔ ๑๐๓ ๑๓๔ ๑๑๓ ๔๓ ๖๑ ๖๑ ๔๙ ๓๔๐ ๒๘๘ ๑๙๕  
  รวมทั้งสิ้น ๔๒๗ ๓๔๓ ๑๙๘ ๒๖๑ ๒๐๔ ๙๑ ๑๒๖ ๑๐๗ ๖๙ ๘๑๔ ๖๕๔ ๓๕๘ ๗,๒๕๖ ๕,๙๕๘ ๕,๑๓๖ ๔,๑๕๖ ๓,๔๕๐ ๑,๕๓๙ ๑,๖๘๓ ๑,๓๘๖ ๘๙๔ ๑๑,๔๑๗ ๙,๓๑๔ ๗,๕๖๙