ทะเบียนสำนักศาสนศึกษา
ทะเบียนสำนักศาสนศึกษา
อำเภอเมืองนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓
ลำดับ สำนักศาสนศึกษาวัด ตำบล จัดตั้งขึ้น พ.ศ. ชื่อเจ้าสำนัก หมายเหตุ
๑. บึง ในเมือง ๒๔๕๑ พระเทพสีมาภรณ์  
๒. ช่องอู่ จอหอ ๒๔๗๒ พระอธิการพงษ์พิสิฐ ฐิตญาโณ  
๓. ลองตอง บ้านโพธิ์ ๒๔๗๒ พระมหาเสกสรร กิตฺติวณฺโณ  
๔. หลักร้อย ในเมือง ๒๔๗๕ พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.,ดร.  
๕. บ้านกล้วย จอหอ ๒๔๗๕ พระครูรังษีสุนทรธรรม  
๖. โตนด หนองระเวียง ๒๔๗๕ พระครูวิสุทธิ์เขมคุณ  
๗. โคกสูง โคกสูง ๒๔๗๖ พระครูพิพัฒน์อุดมธรรม  
๘. หนองไข่น้ำ หนองไข่น้ำ ๒๔๗๘ พระครูวีรคุณสุนทร  
๙. บ้านเกาะ หมื่นไวย ๒๔๘๑ พระอธิการดำรงค์ ฐิตสาโร  
๑๐. ศรีษะช้าง พุดซา ๒๔๘๓ พระครูสุทธิธรรมาธร  
๑๑. เวฬุวนาราม หมื่นไวย ๒๔๘๓ พระครูพินิตศุภการ  
๑๒. ภูเขาลาด บ้านใหม่ ๒๔๘๔ พระอธิการยส สีลสมฺปนฺโน  
๑๓. หนองหว้า โคกกรวด ๒๔๘๔ พระปลัดวัชรินทร์ ธมฺมสุนฺทโร  
๑๔. พระนารายณ์มหาราช ในเมือง ๒๔๘๖ พระธรรมวรนายก  
๑๕. พะไล หัวทะเล ๒๔๘๘ พระครูใบฎีกาเสมอ ธมฺมวฑฺฒโน  
๑๖. พลกรัง พลกรัง ๒๔๙๐ พระครูไพโรจน์พลากร  
๑๗. หนองจะบก ในเมือง ๒๔๙๑ พระมหาเติมพงษ์ สิริจนฺโท  
๑๘. หงษ์ส บ้านใหม่ ๒๔๙๓ พระมหาอภิธวัฒน์ กตปุญฺโญ  
๑๙. สะแก ในเมือง ๒๕๐๕ พระโสภณปริยัติวิธาน  
๒๐. พายัพ ในเมือง ๒๕๑๑ พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ธีรวํโส  
๒๑. ประมวลราษฎร์ จอหอ ๒๕๒๐ พระครูสุนทรคุณวัตร  
๒๒. จิตตสามัคคี ในเมือง ๒๕๒๑ พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ,ดร.  
๒๓. กระทอน มะเริง ๒๕๒๑ พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์  
๒๔. มะขามเฒ่า บ้านใหม่ ๒๕๒๕ พระครูปัญญาธรรมคุณ  
๒๕. หนองจอก บ้านโพธิ์ ๒๕๒๕ พระอธิการจำรงค์รัตน์ ถิรปุญฺโญ  
๒๖. สีมุมบูรพาราม พลกรัง ๒๕๒๗ พระครูสุตปัญญาทร  
๒๗. อิสาน ในเมือง ๒๕๒๘ พระครูศรีปริยัติกิจ  
๒๘. ทุ่งสว่าง ในเมือง ๒๕๒๙ พระครูอุดมวรรโณภาส  
๒๙. บูรพ์ ในเมือง ๒๕๓๑ พระครูวรปัญญาคม  
๓๐. ศาลาเย็น ในเมือง ๒๕๓๗ พระครูศีลวัตรวิสุทธิ์  
๓๑. โพธิ์ ในเมือง ๒๕๔๒ พระครูปริยัติอมรธรรม  
๓๒. หนองรังกา โคกกรวด ๒๕๖๐ พระครูวิสิฐสุตาลังการ,ดร.  
๓๓. สระแก้ว ในเมือง ๒๕๖๑ พระครูปริยัติรัตนวิชัย  
๓๔. หนองไผ่ โพธิ์กลาง ๒๕๖๑ พระครูเวฬุสราพิพักษ์  
๓๕. ดอนขวาง หัวทะเล ๒๕๖๒ พระครูปริยัติธรรมภาณี  
๓๖. บ้านกล้วย พุดซา ๒๕๖๓ พระครูสุตวิหารวัตร  
๓๗. บึงทับช้าง จอหอ ๒๕๖๓ พระครูไพโรจน์สีลคุณ