พระเลขานุการ
ข้อมูล : พระเลขานุการ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
สำรวจ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓
ที่ ชื่อ - ฉายา ตำแหน่ง วัด เบอร์โทรติดต่อ
พระครูศรีปริยัตยารักษ์, ดร. เลข.จอ.เมืองนครราชสีมา สะแก ๐๘ - ๕๒๐๘ - ๒๓๗๑
พระปลัดสุวัตน์  วชิโร, ดร. เลข.รจอ.เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ ๐๘ - ๙๐๘๑ - ๗๓๘๗
พระมหาจำรัส ปญฺญาธโร เลข.รจอ.เมืองนครราชสีมา สะแก ๐๖ - ๔๒๖๔ - ๑๙๙๙
พระปลัดทนงค์ศักดิ์  สุเมโธ เลข.จต.ในเมือง เขต ๑ พระนารายณ์มหาราช ๐๘ - ๖๒๖๔ - ๙๔๙๒
พระมหาจำนอง ยโสธโร เลข.จต.ในเมือง เขต ๒  โพธิ์ ๐๘ - ๗๒๓๙ - ๓๘๐๗
พระประสิทธิ์ กนฺตปญฺโญ เลข.จต.ในเมือง เขต ๓  ทุ่งสว่าง ๐๖ - ๒๑๘๑ - ๕๑๗๖
พระครูวินัยธรวรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี เลข.จต.ในเมือง เขต ๔  สระแก้ว ๐๘ - ๙๔๒๕ - ๒๘๕๕
พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ เลข.จต.ในเมือง เขต ๕  บูรพ์ ๐๖ - ๓๙๙๘ - ๙๖๒๙
พระประเสริฐ  กิตฺติสาโร เลข.จต.ในเมือง เขต ๖  กองพระทราย ๐๘ - ๔๘๓๒ - ๔๗๖๙
๑๐ พระภราดร  รวิวํโส เลข.จต.โพธิ์กลาง-ไชยมงคล  ศาลาเย็น ๐๙ - ๐๑๘๒ - ๖๓๖๘
๑๑ พระมหาสมเกียรติ โสภณกิตฺติ เลข.จต.ไชยมงคล  สะแก ๐๖ - ๑๙๑๔ - ๔๔๓๑
๑๒ พระใบฎีกายุทธนา ยุทฺธนปญฺโญ เลข.จต.หัวทะเล  หนองบัวศาลา ๐๙ - ๓๔๖๕ - ๓๒๗๐
๑๓ พระยุคนธร  ธนธมฺโม เลข.จต.หนองบัวศาลา หนองบัวศาลา ๐๘ - ๕๗๘๐ - ๗๑๔๕
๑๔ พระศิวนนท์ โชติธมฺโม เลข.จต.มะเริง  โคกคอนอินทร์ ๐๙ - ๓๓๒๓ - ๓๖๔๒
๑๕ พระพิษณุ  ปุริสาชญฺโญ เลข.จต.หนองระเวียง  โตนด ๐๘ - ๑๐๗๐ - ๗๘๘๓
๑๖ พระมานะ ปริสาสโภ เลข.จต.พะเนา  หนองม่วง ๐๙ - ๓๔๔๗ - ๗๖๐๐
๑๗ พระมหาเสกสรร กิตฺติวณฺโณ เลข.จต.บ้านโพธิ์  ลองตอง ๐๘ - ๙๕๘๓ - ๔๗๖๒
๑๘ พระมหาสมัย ธมฺมสาโร เลข.จต.จอหอ  พายัพ ๐๖ - ๕๘๗๘ - ๕๙๘๙
๑๙ พระรื่น สนฺตจิตฺโต เลข.จต.หนองไข่น้ำ  บ้านโกรก ๐๘ - ๕๔๖๙ - ๒๓๗๗
๒๐ พระครูสมุห์คำก้อน  สนฺตกาโย เลข.จต.โคกสูง  ลำเชิงไกร ๐๘ - ๑๐๗๕ - ๐๘๑๘
๒๑ พระธวัชชัย  ฐิติสีโล เลข.จต.พุดซา  ลำโพง ๐๘ - ๙๒๘๓ - ๙๑๒๓
๒๒ พระใบฎีกาเมือง เขมกาโม เลข.จต.พลกรัง  หนองยารักษ์ ๐๖ - ๑๑๒๐ - ๔๕๙๐
๒๓ พระพรหมราช พฺรหฺมสโร เลข.จต.สีมุม  สีมุมบูรพาราม ๐๙ ๘๒๙๒ ๙๓๕๙
๒๔ พระเตชทัต ชิตวโร เลข.จต.บ้านใหม่  ศีรษะละเลิง ๐๙ - ๔๕๓๙ - ๔๑๙๖
๒๕ พระภากรณ์  กิตฺติโสภโณ เลข.จต.โคกกรวด เขต ๑  หนองหว้า ๐๘ - ๗๙๕๙ - ๒๔๘๖
๒๖ พระนพดล ปสุโต เลข.จต.โคกกรวด เขต ๒ พระธาตุโปร่งดินสอ ๐๘ - ๒๙๗๒ - ๔๗๖๕
๒๗ พระมหาพงษ์ศักดิ์  ผลฌาโน เลข.จต.หมื่นไวย  โคกประดู่ ๐๘ - ๙๒๘๒ - ๓๐๗๘
๒๘ พระพิพัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ เลข.จต.บ้านเกาะ สระบัวเกลื่อน ๐๘ - ๐๔๐๖ - ๘๑๕๑
๒๙ พระอธิการวัฒนชัย คุณสมฺปนฺโน เลข.จต.หนองจะบก  จิตตสามัคคี ๐๙ -๓๔๓๕ - ๕๓๐๓
๓๐ พระสมเกียรติ กิตฺติรํสี เลข.จต.ปรุใหญ่  คนชุม ๐๘ - ๖๒๖๑ - ๘๗๔๐
๓๑ พระสมคิด ทสฺสนีโย เลข.จต.สุรนารี  ราชสีมาราม ๐๙ - ๓๔๗๑ - ๙๗๑๔