พระฐานานุกรม
บัญชีพระฐานานุกรม  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
สำรวจเมื่อวันที่  ๓๐ เดือน  สิงหาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๓
 
เลขที่ ชื่อ ฉายา วัด ฐานานุกรมใน
๑. พระครูประสิทธิ์สรคุณ กิตฺติสาโร พระนารายณ์มหาราช พระพรหมคุณาภรณ์ (จภ.๑๑)
๒. พระครูปลัดบุญเชิง สุมงฺคโล ศรีษะสิบ พระเทพวิมลเมธี  จ.พิจิตร
๓. พระครูปลัดอดิสัย อานนฺโท วิสุทธิศรีสุมังคลาราม พระเทพสีมาภรณ์ (ทป.จจ.นม.)
๔. พระครูวินัยธรสุขสรรค์ ทิวากโร บึง พระธรรมเจดีย์ (จภ.๑๑)
๕. พระครูวินัยธรสำราญ สุสุทฺโธ สามัคคี พระเทพสีมาภรณ์ (ทป.จจ.นม.)
๖. พระครูธรรมธรนอม เตชวโร บ้านกรูด พระธรรมวิสุทธาจารย์ (ทป.จภ.๙)
๗. พระปลัดทัศพงษ์ ทสฺสนีโย บูรพ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
๘. พระปลัดเหลื่อม ธมฺมเตโช สะแก พระสิริธรรมโสภณ (จอ.เมืองฯ)
๙. พระปลัดชนน กิตฺติสาโร พลับ พระโสภณปริยัติวิธาน
๑๐. พระปลัดไพวัลย์ จิตฺตคุตฺโต ม่วง พระมงคลวรญาณ (วัดนาคกลาง กทม.)
๑๑. พระปลัดทนงศักดิ์ สุเมโธ พระนารายณ์มหาราช เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
๑๒. พระปลัดสุวัตน์,ดร. วชิโร ประมวลราษฎร์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
๑๓. พระปลัดสุพจน์ วิสุทฺโธ สามัคคี เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
๑๔. พระปลัดเอกรินทร์ ธมฺมรํสี พระนารายณ์มหาราช พระสีหราชสมาจารมุนี (รจจ.นม.)
๑๕. พระปลัดวัชรินทร์ ธมฺมสุนฺทโร หนองหว้า พระปริยัติวรคุณ
๑๖. พระปลัดสุรนาท นริสฺสโร สามัคคี เจ้าคณะอำเภอพิมาย
๑๗. พระครูสังฆรักษ์ศุฆวัจน์  ทีปธมฺโม ศาลาเย็น พระธรรมวรนายก (ทป.จภ.๑๑)
๑๘. พระครูสมุห์วรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี  สระแก้ว พระเทพสีมาภรณ์ (จจ.นม.)
๑๙. พระครูสมุห์สุทธิชัย ธมฺมสาโร หลวงพ่อพระมหาธนิตฯ พระเทพสีมาภรณ์ (จจ.นม.)
๒๐. พระครูสมุห์คำก้อน สนฺตกาโย ลำเชิงไกร พระราชวิมลโมลี  (จจ.นม.)
๒๑. พระครูใบฎีกาเสมอ ธมฺมวฑฺฒโน พะไล พระราชวรเมธี  (รจภ.๑๑)
๒๒. พระวินัยธรเกรียงศักดิ์ ฐิติสมฺปนฺโน ต่างตา เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
๒๓. พระธรรมธรไพโรจน์ อธิวโร หนองออก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
๒๔. พระสมุห์สมมาตร ติกฺขญาโณ ตาลโหรน พระกิตติรามมุนี
๒๕. พระสมุห์ประจวบ ปญฺญาทีโป พายัพ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
๒๖. พระสมุห์สมควร  สปฺปญฺโญ หนองม่วง เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
๒๗. พระใบฎีกาสมพงษ์ กลฺยาโณ โคกคอนอินทร์เจริญธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
๒๘. พระใบฎีกามงคล สิริมงฺคโล สีมุมใต้ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
๒๙. พระใบฎีกาวีรวงศ์ วีรวํโส ประมวลราษฎร์ พระศรีปริยัติธาดา
๓๐. พระใบฎีกาวิชัย ฐิตธมฺโม พระนารายณ์มหาราช พระสีหราชสมาจารมุนี (รจจ.นม.)
๓๑. พระใบฎีกาอัครพล อริยวํโส จิตตสามัคคี เจ้าคณะอำเภอกระนวน
๓๒. พระใบฎีกายุทธนา ยุทฺธนปญฺโญ หนองบัวศาลา เจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น