สมณศักดิ์พระสังฆาธิการ
บัญชีชื่อพระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ภาค ๑๑
เลขที่ ชื่อเจ้าอาวาส ฉายา วัด ปีที่ได้รับ ชั้น
พระธรรมวรนายก นิรุตฺติเมธี พระนารายณ์มหาราช ๒๕๔๕ พระราชาคณะชั้นธรรม
พระเทพสีมาภรณ์ กนฺตจารี บึง ๒๕๖๒ พระราชาคณะชั้นเทพ
พระสีหราชสมาจารมุนี จิรปุญฺโญ พระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘ พระราชาคณะชั้นสามัญ
พระโสภณปริยัติวิธาน รตนโชโต สะแก ๒๕๕๐ พระราชาคณะชั้นสามัญ
พระครูสิริอรุโณภาส โอภาโส หัวสะพาน ๒๕๕๙ ทจอ.ชอ.
พระครูสุนทรคุณวัตร ปญฺญาธโร ประมวลราษฎร์ ๒๕๖๒ ทจอ.ชอ.
พระครูศรีภาวนาวิกรม ถาวโร พายัพ ๒๕๕๙ ผจล.ชพ.วิ
พระครูศรีปริยัตยารักษ์,ดร. กิตฺติปญฺโญ สะแก ๒๕๕๕ ผจล.ชพ.
พระครูศรีวชิรปัญญาภรณ์ วชิรปญฺโญ บึง ๒๕๕๖ ผจล.ชพ.
๑๐ พระครูศรีสมณวงศ์ ชิตมาโร พายัพ ๒๕๕๘ ผจล.ชพ.
๑๑ พระครูศรีปริยัติกิจ กลฺยาโณ อิสาน ๒๕๕๓ ทผจล.ชพ.
๑๒ พระครูภาวนาปทุมกิจ เขมาสโย บึง ๒๕๕๕ ผจล.ชอ.วิ
๑๓ พระครูปริยัติธรรมพิมล รกฺขิตธมฺโม สะแก ๒๕๕๖ ผจล.ชอ.
๑๔ พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร. พุทฺธวิริโย พระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๗ ผจล.ชอ.
๑๕ พระครูปริยัติสีมาภรณ์ ปคุโณ บึง ๒๕๕๘ ผจล.ชอ.
๑๖ พระครูปริยัติวัฒนธำรงค์ ธมฺมิโก บึง ๒๕๕๙ ผจล.ชอ.
๑๗ พระครูปริยัติวัฒโนดม สุจิรธมฺโม พระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๙ ผจล.ชอ.
๑๘ พระครูปริยัติธรรมภาณี ปิยภาณี ดอนขวาง ๒๕๖๑ รจอ.ชท.
๑๙ พระครูสุตปัญญาทร คุเณสโน สีมุมบูรพาราม ๒๕๖๑ รจอ.ชท.
๒๐ พระครูโสภณวิหารกิจ ฐิตเปโม พระนารายณ์มหาราช ๒๕๒๔ ผจล.ชท.
๒๑ พระครูวิสุทธิ์สารคุณ ญาติโก พระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๖ ผจล.ชท.
๒๒ พระครูโสภณธรรมรักขิต ธมฺมรกฺขิโต พระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๘ ผจล.ชท.
๒๓ พระครูกิจจาทรพิพัฒน์ ฐานทตฺโต พระนารายณ์มหาราช ๒๕๖๒ ผจล.ชท.
๒๔ พระครูประภาตธรรมโกศล สุชาโต บึง ๒๕๖๒ ผจล.ชท.
๒๕ พระครูอาทรโพธิวัฒน์ ปิยกิตฺติ บุ่ง ๒๕๔๖ จต.ชอ.
๒๖ พระครูวิสุทธิ์เขมคุณ ธีรวีโร โตนด ๒๕๔๖ จต.ชอ.
๒๗ พระครูโฆสิตวรธรรม กาญฺจนวณฺโณ ลำโพง ๒๕๔๗ จต.ชอ.
๒๘ พระครูประทีปธรรมวัฒน์ ธมฺมทีโป กองพระทราย ๒๕๔๘ จต.ชอ.
๒๙ พระครูวรรณธรรมคุณ กนฺตวณฺโณ คนชุม ๒๕๔๙ จต.ชอ.
๓๐ พระครูพินิตศุภการ ติสฺสวโร เวฬุวนาราม ๒๕๕๑ จต.ชอ.
๓๑ พระครูประทีปปัญญาวุฒิ ปญฺญาทีโป หนองเป็ดน้ำ ๒๕๕๔ จต.ชอ.
๓๒ พระครูอุดมสีลพรต อุตฺตมธมฺโม ศีรษะละเลิง ๒๕๕๕ จต.ชอ.
๓๓ พระครูพนมวนาภิวัฒน์ ธมฺมโชโต พนมวันท์ ๒๕๕๖ จต.ชอ.
๓๔ พระครูวิจิตรธรรมาภิยุต จิตฺตปาโล บ้านโกรก ๒๕๕๖ จต.ชอ.
๓๕ พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ จตฺตมโล กระทอน ๒๕๕๖ จต.ชอ.
๓๖ พระครูวิสิฐสุตาลังการ, ดร. สนฺตจิตฺโต หนองรังกา ๒๕๕๘ จต.ชอ.
๓๗ พระครูโวทานธรรมคุณ คเวสโก ต่างตา ๒๕๕๙ จต.ชอ.
๓๘ พระครูอุดมวรรโณภาส อภิวณฺโณ ทุ่งสว่าง ๒๕๖๒ จต.ชอ.
๓๙ พระครูไพโรจน์สีลคุณ สีลานุโลโม บึงทับช้าง ๒๕๖๒ จต.ชอ.
๔๐ พระครูศีลวัตรวิสุทธิ์ ปิยวณฺโณ ศาลาเย็น ๒๕๕๒ จต.ชท.
๔๑ พระครูโสภณวุฒิธาดา อธิจิตฺโต ใหม่บ้านดอน ๒๕๕๕ จต.ชท.
๔๒ พระครูบริหารธรรมนาถ นาถกโร ตะคองเก่า ๒๕๕๙ จต.ชท.
๔๓ พระครูปริยัติอมรธรรม อมรธมฺโม โพธิ์ ๒๕๖๓ จต.ชท.
๔๔ พระครูวรปัญญาคม ดร. จกฺกวโร บูรพ์ ๒๕๖๓ จต.ชท.
๔๕ พระครูปทุมธรรมานุโยค กนฺตธมฺโม สระบัวเกลื่อน ๒๕๖๓ จต.ชท.
๔๖ พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ พนฺธมุตฺโต ยองแยง ๒๕๖๓ จต.ชท.
๔๗ พระครูถาวรคุณากร ถาวรคุโณ สว่างอารมณ์ ๒๕๕๖ จต.ชต.
๔๘ พระครูสุทธิธรรมาธร ปริสุทฺโธ ศีรษะช้าง ๒๕๖๒ จต.ชต.
๔๙ พระครูสุตวิหารวัตร ทนฺตจิตฺโต บ้านกล้วย ๒๕๔๗ จร.ชอ.
๕๐ พระครูวิจิตรการโสภณ วีรปญฺโญ สามัคคี ๒๕๔๙ จร.ชอ.
๕๑ พระครูสุตกิตติคุณ ยสินฺธโร โคกตลาด ๒๕๕๒ จร.ชอ.
๕๒ พระครูสุตสุทธิมงคล ธมฺมโชโต วิสุทธิศรีสุมังคลาราม ๒๕๕๓ จร.ชอ.
๕๓ พระครูสุตถิรธรรม ถิรธมฺโม หงษาราม ๒๕๕๓ จร.ชอ.
๕๔ พระครูประโชติปุญญาภรณ์ อตฺตทีโป หนองพลวงน้อย ๒๕๕๔ จร.ชอ.
๕๕ พระครูกิตติธรรมโชติ กิตฺติโสภโณ ประโดก ๒๕๕๕ จร.ชอ.
๕๖ พระครูจันทสุธรรมาภรณ์ จนฺทเสโณ สวนพริกไทย ๒๕๕๗ จร.ชอ.
๕๗ พระครูปัญญาธรรมคุณ ญาณธมฺโม มะขามเฒ่า ๒๕๕๘ จร.ชอ.
๕๘ พระครูสังวราภิรักษ์,ดร. สํวโร หลักร้อย ๒๕๕๒ จร.ชอ.
๕๙ พระครูภาวนาสุตาธิคุณ ยโสธโร ท่ามะยม ๒๕๖๒ จร.ชอ.วิ.
๖๐ พระครูสันติธรรมประภัศร ถิรปญฺโญ ใหม่อัมพวัน ๒๕๓๘ จร.ชท.
๖๑ พระครูวิมลวุฒิคุณ จตฺตมโล แจ้งใน ๒๕๓๙ จร.ชท.
๖๒ พระครูอินทสรานุยุต อินฺทสโร สูงจอหอ ๒๕๔๓ จร.ชท.
๖๓ พระครูโสภณสุทธิคุณ อมโล มะเริงใหญ่ ๒๕๔๔ จร.ชท.
๖๔ พระครูพิสิฐธรรมากร ฐานวโร หนองยารักษ์ ๒๕๕๐ จร.ชท.
๖๕ พระครูวุฒิธรรมรังษี ญาณวุฑฺโฒ ทับช้าง ๒๕๕๑ จร.ชท.
๖๖ พระครูวรคามพิทักษ์ จนฺทธมฺโม บ้านพระ ๒๕๕๒ จร.ชท.
๖๗ พระครูเวฬุสราพิทักษ์ อินฺทสาโร หนองไผ่ ๒๕๕๓ จร.ชท.
๖๘ พระครูวาปีจริยาภรณ์ ฐานจาโร หนองปรู ๒๕๕๓ จร.ชท.
๖๙ พระครูไพโรจน์พลากร วิโรจโน พลกรัง ๒๕๕๔ จร.ชท.
๗๐ พระครูรังษีสุนทรธรรม รํสิโย บ้านกล้วย ๒๕๕๖ จร.ชท.
๗๑ พระครูสถิตสีลาภิวัฒน์ ฐิตสีโล บ้านปรางค์ ๒๕๕๖ จร.ชท.
๗๒ พระครูอัมพวันอาจารวัตร อาจาโร หนองม่วง ๒๕๕๖ จร.ชท.
๗๓ พระครูวิมลกิตติวรรณ กิตฺติวณฺโณ ละลมโพธิ์ ๒๕๕๗ จร.ชท.
๗๔ พระครูปริยัติรัตนวิชัย ชิตมาโร สระแก้ว ๒๕๕๗ จร.ชท.
๗๕ พระครูอัครธรรมรังษี เตชธมฺโม หมื่นไวย ๒๕๕๗ จร.ชท.
๗๖ พระครูพิศาลจิตตารักษ์ จิตฺตปสาโท หนองสายไพร ๒๕๕๘ จร.ชท.
๗๗ พระครูพิพัฒน์อุดมธรรม สิริธมฺโม โคกสูง ๒๕๕๘ จร.ชท.
๗๘ พระครูขันติธัมมูปถัมภ์ ขนฺติโก ราษฎร์บำรุง ๒๕๕๙ จร.ชท.
๗๙ พระครูวีรคุณสุนทร คุณวีโร หนองไข่น้ำ ๒๕๖๒ จร.ชท.
๘๐ พระครูวิชัยสิทธิคุณ อินฺทปญฺโญ ไชยมงคล ๒๕๖๒ จร.ชท.
๘๑ พระครูสีลสังวราภิยุต สีลสํวโร หงษ์ ๒๕๓๙ รจร.
๘๒ พระครูสุธรรมโสภณ สุทฺธจิตฺโต ลำโพง ๒๕๕๕ รจร.
สำรวจเมื่อวันที่  ๓๑ เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓