วัดได้รับวิสุงคามสีมา
ข้อมูลวัด ประเภทพัทธสีมา  สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  
สำรวจเมื่อวันที่  ๑๐  เดือนกันยายน   พ.ศ.๒๕๖๓  
   
เลขที่ วัด ตำบล ประเภทวัด ชื่อเจ้าอาวาส ฉายา หมายเหตุ  
 
๑. พระนารายณ์มหาราช ในเมือง เขต ๑ พัทธสีมา พระธรรมวรนายก นิรุตฺติเมธี ๐๘ - ๕๗๗๓ - ๙๘๐๐  
๒. บึง ในเมือง เขต ๑ พัทธสีมา พระเทพสีมาภรณ์ กนฺตจารี ๐๘ - ๑๘๗๗ - ๒๑๒๘  
๓. พายัพ ในเมือง เขต ๑ พัทธสีมา พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ธีรวํโส ๐๙ - ๐๓๗๔ - ๗๖๗๗  
๔. บูรพ์ ในเมือง เขต ๑ พัทธสีมา พระครูวรปัญญาคม,ดร. จกฺกวโร ๐๘ - ๑๙๕๕ - ๐๔๕๘  
๕. อิสาน ในเมือง เขต ๑ พัทธสีมา พระครูศรีปริยัติกิจ,ดร. กลฺยาโณ ๐๘ - ๑๓๕๐ - ๓๓๗๙  
๖. สะแก ในเมือง เขต ๒ พัทธสีมา พระโสภณปริยัติวิธาน รตนโชโต ๐๘ - ๑๐๖๘ - ๘๘๙๙  
๗. โพธิ์ ในเมือง เขต ๒ พัทธสีมา พระครูปริยัติอมรธรรม อมรธมฺโม ๐๘ - ๑๒๖๔ - ๔๓๙๘  
๘. หนองบัวรอง ในเมือง เขต ๒ พัทธสีมา พระครูปริยัติอมรธรรม อมรธมฺโม ๐๘ - ๑๒๖๔ - ๔๓๙๘  
๙. แจ้งใน ในเมือง เขต ๒ พัทธสีมา พระครูวิมลวุฒิคุณ จตฺตมโล ๐ - ๔๔๒๔ - ๒๒๘๖  
๑๐. แจ้งนอก ในเมือง เขต ๒ พัทธสีมา พระมหาบรรจง ชาครธมฺโม ๐๘ - ๑๙๙๙ - ๓๓๙๘  
๑๑. ม่วง ในเมือง เขต ๒ พัทธสีมา พระปลัดไพวัลย์ จิตฺตคุตฺโต ๐๘ - ๑๙๖๗-๘๐๙๕  
๑๒. ทุ่งสว่าง ในเมือง เขต ๓ พัทธสีมา พระครูอุดมวรรโณภาส อภิวณฺโณ ๐๘ - ๗๘๗๕ - ๐๓๒๕  
๑๓. กุสุมภ์สัทธาราม ในเมือง เขต ๓ พัทธสีมา พระอธิการไพรินทร์ สิริคุตฺโต ๐๘ - ๔๐๓๖ - ๒๐๗๓  
๑๔. พลับ ในเมือง เขต ๓ พัทธสีมา พระปลัดชนน กิตฺติสาโร ๐๘ - ๑๕๔๘ - ๑๑๔๕  
๑๕. สามัคคี ในเมือง เขต ๓ พัทธสีมา พระครูวิจิตรการโสภณ วีรปญฺโญ ๐ - ๔๔๒๔ - ๓๒๔๐  
๑๖. สุสาน ในเมือง เขต ๓ พัทธสีมา พระอธิการธรรมธีร์ รติโก ๐๘ - ๐๗๒๒ - ๗๒๙๙  
๑๗. บุ่ง ในเมือง เขต ๔ พัทธสีมา พระครูอาทรโพธิวัฒน์ ปิยกิตฺติ ๐๘ - ๖๒๕๐ - ๖๑๗๙  
๑๘. หัวสะพาน ในเมือง เขต ๔ พัทธสีมา พระครูสิริอรุโณภาส โอภาโส ๐๘ - ๑๙๗๗ - ๒๒๘๗  
๑๙. สระแก้ว ในเมือง เขต ๔ พัทธสีมา พระครูปริยัติรัตนวิชัย ชิตมาโร ๐๘ - ๑๘๗๙ - ๒๕๔๑  
๒๐. หงษาราม ในเมือง เขต ๔ พัทธสีมา พระครูสุตถิรธรรม ถิรธมฺโม ๐๘ - ๕๐๒๖ - ๒๕๕๓  
๒๑. วิสุทธิศรีสุมังคลาราม ในเมือง เขต ๔ พัทธสีมา พระครูสุตสุทธิมงคล ธมฺมโชโต ๐๘ - ๓๗๓๑ - ๒๖๔๙  
๒๒. ใหม่อัมพวัน ในเมือง เขต ๕ พัทธสีมา พระครูสันติธรรมประภัศร ถิรปญฺโญ ๐๘ - ๑๙๖๖ - ๗๒๙๔  
๒๓. ราษฎร์บำรุง ในเมือง เขต ๕ พัทธสีมา พระครูขันติธัมมูปถัมภ์ ขนฺติโก ๐๙ - ๓๓๙๐ - ๕๕๙๙  
๒๔. หนองจะบก ในเมือง เขต ๕ พัทธสีมา พระมหาเติมพงษ์ สิริจนฺโท ๐๘ - ๑๘๗๖ - ๔๔๑๗  
๒๕. สมอราย ในเมือง เขต ๕ พัทธสีมา พระอธิการสิริศักดิ์ ยสินฺธโร ๐๘ - ๑๙๗๖ - ๙๓๒๔  
๒๖. โคกพรม ในเมือง เขต ๕ พัทธสีมา พระอธิการคง  ฉินฺนาลโย ๐๘ - ๖๒๔๕ - ๕๑๙๔  
๒๗. กองพระทราย ในเมือง เขต ๖ พัทธสีมา พระครูประทีปธรรมวัฒน์ ธมฺมทีโป ๐๘ - ๑๘๗๙ - ๘๕๒๘  
๒๘. หลักร้อย ในเมือง เขต ๖ พัทธสีมา พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.,ดร. สํวโร ๐๘ - ๑๘๗๖ - ๖๒๓๕  
๒๙. สวนพริกไทย ในเมือง เขต ๖ พัทธสีมา พระครูจันทสุธรรมาภรณ์ จนฺทเสโณ ๐๘ - ๑๓๖๐ - ๑๓๙๒  
๓๐. ป่าจิตตสามัคคี ในเมือง เขต ๖ พัทธสีมา ดร.พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ ๐ - ๔๔๒๘ - ๑๙๙๖  
๓๑. แดนสงบอาสภาราม ในเมือง เขต ๖ พัทธสีมา พระมหาบุญจวน อาภากโร ๐๖ - ๒๑๕๔ - ๖๘๕๔  
๓๒. ศาลาเย็น โพธิ์กลาง พัทธสีมา พระครูศีลวัตรวิสุทธิ์ ปิยวณฺโณ ๐๘ - ๑๘๗๘ - ๘๔๔๐  
๓๓. หนองไผ่ โพธิ์กลาง พัทธสีมา พระครูเวฬุสราพิทักษ์ อินฺทสาโร ๐๘ - ๑๙๗๖ - ๖๘๑๒  
๓๔. หนองบ่อ โพธิ์กลาง พัทธสีมา พระอธิการ พ.อ.นันท์ กิตฺตินนฺโท ๐๘ - ๔๘๒๓ - ๖๙๙๑  
๓๕. หนองพลวงน้อย โพธิ์กลาง สำนักสงฆ์ พระครูประโชติปัญญาภรณ์ อตฺตทีโป ๐๘ - ๙๘๖๔ - ๘๓๙๑  
๓๖. บึงแสนสุข โพธิ์กลาง สำนักสงฆ์ พระอธิการสุพจน์ เตชธมฺโม ๐๘ - ๑๘๗๘ - ๔๑๒๙  
๓๗. พุทธสถานค่ายสุรธรรมพิทักษ์ โพธิ์กลาง ที่พักสงฆ์ พระครูภาวนาปทุมกิจ กมโล ๐๘ - ๙๔๓๕ - ๙๓๘๘  
๓๘. แจ่มใสธรรมาราม โพธิ์กลาง ที่พักสงฆ์ พระยศ อธิปญฺโญ ๐๖ - ๒๒๔๐ - ๙๔๖๖  
๓๙. หนองพลวงใหญ่ ไชยมงคล พัทธสีมา พระอธิการฉลอง ธมฺมิโก ๐๙ - ๓๕๗๒ - ๖๑๘๕  
๔๐. โกรกเดือนห้า ไชยมงคล พัทธสีมา พระแบน ขนฺติธโร    
๔๑. ไชยมงคล ไชยมงคล สำนักสงฆ์ พระครูวิชัยสิทธิคุณ อินฺทปญฺโญ ๐๘ - ๙๒๘๖ - ๙๘๘๑  
๔๒. วิสุทธิมรรคาราม ไชยมงคล สำนักสงฆ์ พระอธิการพยันต์ ธมฺมิโก ๐๘ - ๗๒๕๖ - ๔๙๙๖  
๔๓. ใหม่อ่างหัวยยาง ไชยมงคล สำนักสงฆ์ พระสัมพันธ์ รณญฺชโน ๐๘- ๑๑๐๒ - ๐๒๑๘  
๔๔. โกรกตะคร้อ ไชยมงคล ที่พักสงฆ์ พระสมเกียรติ  กิตฺติสทฺโท ๐๘ - ๙๒๘๔ - ๔๗๖๕  
๔๕. ภูเขาทอง ไชยมงคล ที่พักสงฆ์ พระสวัสดิ์ ปุณฺณโก ๐๘ - ๕๖๓๓ - ๖๖๗๙  
๔๖. หลวงปู่โชค อุตฺตโม ไชยมงคล ที่พักสงฆ์ พระปลัดสมเกียรติ  อุตฺตโม    
๔๗. ดอนขวาง หัวทะเล พัทธสีมา พระครูปริยัติธรรมภาณี ปิยภาณี ๐๙ - ๓๐๑๕ - ๖๒๖๓  
๔๘. ตะคองเก่า หัวทะเล พัทธสีมา พระครูบริหารธรรมนาถ นาถกโร ๐๘ - ๗๘๗๗ - ๓๑๑๖  
๔๙. พะไล หัวทะเล พัทธสีมา พระครูใบฎีกาเสมอ ธมฺมวฑฺฒโน ๐๙ - ๐๒๔๓ - ๓๒๓๒  
๕๐. บึงสาร หัวทะเล พัทธสีมา พระอธิการประสิทธิ์ ธมฺมโชโต ๐๘ - ๙๕๘๔ - ๔๐๐๓  
๕๑. บำรุงธรรม หัวทะเล พัทธสีมา พระอธิการประจวบ โรจนญาโณ ๐๘ - ๙๕๗๙ - ๘๘๔๖  
๕๒. หนองสองห้อง หัวทะเล ที่พักสงฆ์ พระลอย ปสนฺโน ๐๘ - ๗๘๗๗ - ๓๑๑๖  
๕๓. หนองตะคลอง หัวทะเล ที่พักสงฆ์ พระบุนนาค ปสนฺนจิจฺโต ๐๘ - ๗๘๗๗ - ๓๑๑๖  
๕๔. หนองบัวศาลา หนองบัวศาลา พัทธสีมา พระอธิการบุญส่ง ปสนฺนจิตฺโต ๐๘ - ๗๒๔๖ - ๔๖๓๖  
๕๕. หนองตาคง หนองบัวศาลา พัทธสีมา พระอธิการสำราญ  หิตกาโม ๐๖ - ๓๐๑๙ - ๓๓๔๙  
๕๖. หนองพะลาน หนองบัวศาลา พัทธสีมา พระอธิการมา ปุญญกาโม ๐๙- ๓๓๔๘ - ๔๒๗๕  
๕๗. หนองโสมง หนองบัวศาลา สำนักสงฆ์ พระมหาประคอง สิริทตฺโต ๐๘ - ๙๙๔๖ - ๘๓๒๑  
๕๘. หนองตะลุมปุ๊ก หนองบัวศาลา สำนักสงฆ์ พระอธิการสนธยา สิริจนฺโท    
๕๙. หนองปลิง หนองบัวศาลา ที่พักสงฆ์ พระธวงค์วัฒน์ ธนลาโภ ๐๖ - ๕๓๙๘ - ๗๙๑๒  
๖๐. กระทอน มะเริง พัทธสีมา พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ จตฺตมโล ๐๘ - ๙๙๔๗ - ๗๓๙๕  
๖๑. บ้านพระ มะเริง พัทธสีมา พระครูวรคามพิทักษ์ จนฺทธมฺโม ๐๘ - ๑๐๗๒ - ๑๐๕๒  
๖๒. พุดซา มะเริง พัทธสีมา พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ จตฺตมโล ๐๘ - ๙๙๔๗ - ๗๓๙๕  
๖๓. หนองสายไพร มะเริง พัทธสีมา พระครูพิศาลจิตตารักษ์ จิตฺตปสาโท ๐๘ - ๙๕๘๔ - ๙๓๐๔  
๖๔. โคกคอนอินทร์เจริญธรรม มะเริง พัทธสีมา พระใบฎีกาสมพงษ์ กลฺยาโณ ๐๘ - ๑๐๗๔ - ๓๒๑๑  
๖๕. โตนด หนองระเวียง พัทธสีมา พระครูวิสุทธิ์เขมคุณ ธีรวีโร ๐๘ - ๑๙๖๖ - ๓๖๗๒  
๖๖. ทับช้าง หนองระเวียง พัทธสีมา พระครูวุฒิธรรมรังษี ญาณวุฑฺโฒ ๐๖-๒๖๑๒- ๐๗๘๖  
๖๗. หนองม่วง หนองระเวียง พัทธสีมา พระครูอัมพวันอาจารวัตร อาจาโร ๐๘ - ๙๒๘๑ - ๖๕๖๘  
๖๘. มาบมะค่า หนองระเวียง พัทธสีมา พระอธิการภัคพล ปภาโส ๐๘-๐๙๙๕- ๙๙๔๒  
๖๙. ชะอม หนองระเวียง สำนักสงฆ์ พระสมุห์สมควร สปฺปญฺโญ ๐๘ - ๘๗๒๖ - ๔๓๓๙  
๗๐. หนองขาม-สระเพลง หนองระเวียง ที่พักสงฆ์ พระอึ่ง ธิติโก ๐๘-๒๑๕๘- ๓๔๑๗  
๗๑. ยองแยง พะเนา พัทธสีมา พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ พนฺธมุตฺโต ๐๖ - ๕๘๙๕ - ๙๖๑๘  
๗๒. มะเริงใหญ่ พะเนา พัทธสีมา พระครูโสภณสุทธิคุณ อมโล ๐๘ - ๐๑๗๑ - ๐๔๔๕  
๗๓. มะเริงน้อย พะเนา พัทธสีมา พระมหาสุพัตร นาโค ๐๘ - ๗๘๗๕ - ๙๗๓๙  
๗๔. หนองระเวียง พะเนา พัทธสีมา พระอธิการสำราญ  เขมทตฺโต ๐๙-๓๕๑๖- ๖๕๘๐  
๗๕. หนองไทร พะเนา พัทธสีมา พระอธิการสมพงษ์ เขมจิตฺโต ๐๙ - ๑๐๗๕- ๘๘๑๘  
๗๖. พนมวันท์ บ้านโพธิ์ พัทธสีมา พระครูพนมวนาภิวัฒน์ ธมฺมโชโต ๐๘ - ๙๕๘๒ - ๑๐๑๗  
๗๗. ลองตอง บ้านโพธิ์ พัทธสีมา พระมหาเสกสรร กิตฺติวณฺโณ ๐๘ - ๙๕๘๓ ๔๗๖๒  
๗๘. หนองจอก บ้านโพธิ์ พัทธสีมา พระอธิการจำรงค์รัตน์ ถิรปุญฺโญ ๐๘ - ๗๙๖๐ - ๗๘๐๓  
๗๙. หนองบัว บ้านโพธิ์ พัทธสีมา พระอธิการสมนึก ขนฺติธโร ๐๘ - ๓๑๒๗ - ๑๒๙๘  
๘๐. โคกตลาด บ้านโพธิ์ พัทธสีมา พระครูสุตกิตติคุณ ยสินฺธโร ๐๘ - ๑๗๘๙ - ๒๓๕๔  
๘๑. ประมวลราษฎร์ จอหอ พัทธสีมา พระครูสุนทรคุณวัตร ปญฺญาธโร ๐๘ - ๖๒๖๓ - ๕๕๒๕  
๘๒. บึงทับช้าง จอหอ พัทธสีมา พระครูไพโรจน์สีลคุณ สีลานุโลโม ๐๘ - ๑๒๙๐ - ๐๘๙๐  
๘๓. บ้านกล้วย จอหอ พัทธสีมา พระครูรังษีสุนทรธรรม รํสิโย ๐๘ - ๕๔๑๖ - ๗๘๖๔  
๘๔. ช่องอู่ จอหอ พัทธสีมา พระอธิการพงษ์พิสิฐ ฐิติญาโณ ๐๘ - ๙๘๖๖ - ๖๔๙๙  
๘๕. ปัญญาวิมุตาราม จอหอ สำนักสงฆ์ พระมหามนเทียน เตชพโล ๐๘ - ๕๔๑๙ - ๖๙๖๖  
๘๖. บ้านกรูด - หนองออก จอหอ ที่พักสงฆ์ พระครูสมุห์ณรงค์ นรุตฺตโม ๐๘-๓๕๒๙-๖๓๕๙  
๘๗. สว่างอารมณ์ โคกสูง พัทธสีมา พระครูถาวรคุณากร ถาวรคุโณ ๐๘ - ๑๙๗๖ - ๕๗๗๘  
๘๘. โคกสูง โคกสูง พัทธสีมา พระครูพิพัฒน์อุดมธรรม สิริธมฺโม ๐๘ - ๙๘๔๖ - ๒๑๑๗  
๘๙. ลำเชิงไกร โคกสูง พัทธสีมา พระครูสมุห์คำก้อน สนฺตกาโย ๐๘ - ๑๐๗๕ - ๐๘๑๘  
๙๐. หนองออก โคกสูง พัทธสีมา พระธรรมธรไพโรจน์ อธิวโร ๐๘ - ๙๙๔๙ - ๔๗๙๗  
๙๑. บ้านกรูด โคกสูง พัทธสีมา พระครูธรรมธรนอม เตชวโร ๐๘ - ๙๙๔๕ - ๓๗๐๒  
๙๒. จิตเริงพัฒนาราม โคกสูง สำนักสงฆ์ พระมหาเมธี อริยรํสี ๐๘ - ๖๖๕๓ - ๕๐๘๕  
๙๓. บ้านโกรก หนองไข่น้ำ พัทธสีมา พระครูวิจิตรธรรมาภิยุต จิตฺตปาโล ๐๘ - ๖๒๔๗ - ๗๐๗๘  
๙๔. สนวน หนองไข่น้ำ พัทธสีมา พระอธิการสมาน ปภสฺสโร ๐๖ - ๒๙๘๗ - ๘๒๕๔  
๙๕. กระโดน หนองไข่น้ำ พัทธสีมา พระมหาดุล,ดร. จีรวฑฺโฒ ๐๘ - ๑๓๒๑ - ๓๓๘๗  
๙๖. คอหนองบัว หนองไข่น้ำ พัทธสีมา พระมหากฎษฎา พุทธิวํโส    
๙๗. หนองไข่น้ำ หนองไข่น้ำ พัทธสีมา พระครูวีรคุณสุนทร คุณวีโร ๐๙ - ๕๖๑๒ - ๐๙๘๔  
๙๘. ลำโพง พุดซา พัทธสีมา พระครูโฆสิตวรธรรม กาญฺจนวณฺโณ ๐๘ - ๑๗๖๐ - ๘๑๒๗  
๙๙. ละลมโพธิ์ พุดซา พัทธสีมา พระครูวิมลกิตติวรรณ กิตฺติวณฺโณ ๐๘ - ๙๘๖๔ - ๖๒๗๘  
๑๐๐. หนองยารักษ์ พุดซา พัทธสีมา พระครูพิสิฐธรรมากร ฐานกโร ๐๘ - ๑๙๙๙ - ๒๖๕๗  
๑๐๑. สุริยาเย็น พุดซา พัทธสีมา พระมหามงคล ฐานิสฺสโร ๐๘ - ๐๑๕๗ - ๐๗๔๕  
๑๐๒. ปรางค์ พุดซา พัทธสีมา พระครูสถิตสีลาภิวัฒน์ ฐิตสีโล ๐๘ - ๑๘๗๙ - ๐๔๘๕  
๑๐๓. บ้านกล้วย พุดซา พัทธสีมา พระครูสุตวิหารวัตร ทนฺตจิตฺโต ๐๘ - ๑๗๒๕ - ๐๑๐๕  
๑๐๔. ศรีษะช้าง พลกรัง พัทธสีมา พระครูสุทธิธรรมาธร ปริสุทฺโธ ๐๘ - ๑๗๖๐ - ๒๕๙๕  
๑๐๕. พลกรัง พลกรัง พัทธสีมา พระครูไพโรจน์พลากร วิโรจโน ๐๘ - ๗๒๔๔ - ๓๖๔๔  
๑๐๖. บึงตะโก พลกรัง พัทธสีมา พระอธิการตุ๋ย ผริตธมฺโม ๐ - ๔๔๒๑ - ๕๓๖๗  
๑๐๗. ราษฎร์ศรัทธาธรรม พลกรัง สำนักสงฆ์ พระอธิการอภัย อภิชาโต ๐๘ - ๖๒๔๕ - ๕๕๕๐  
๑๐๘. สระยายชี พลกรัง สำนักสงฆ์ พระอธิการกริช หาสจิตฺโต ๐๘ - ๗๒๓๙ - ๙๓๘๑  
๑๐๙. สีมุมบูรพาราม สีมุม พัทธสีมา พระครูสุตปัญญาทร คุเณสโน ๐๘ - ๑๘๗๘ - ๑๗๐๘  
๑๑๐. สีมุมเหนือ สีมุม พัทธสีมา พระอธิการสุวัฒน์ สุวฑฺฒโณ ๐๘ - ๔๔๗๔ - ๕๖๐๓  
๑๑๑. สีมุมใต้ สีมุม พัทธสีมา พระใบฎีกามงคล ศิริมงฺคโล ๐๘ - ๒๒๐๓ - ๔๑๖๖  
๑๑๒. ทุ่งกระโดน สีมุม พัทธสีมา พระวัชรินทร์ ถิรปญฺโญ ๐๙ - ๘๖๑๔ - ๓๓๑๕  
๑๑๓. ป่าบ้านดอน สีมุม สำนักสงฆ์ พระอธิการภาณุ กนฺตสีโล ๐๘ - ๗๙๖๓ - ๕๒๕๑  
๑๑๔. เจริญสามัคคี สีมุม ที่พักสงฆ์ พระพรหมราช พฺรหฺมสโร ๐๙ - ๘๒๙๒ - ๙๓๕๙  
๑๑๕. ศีรษะละเลิง บ้านใหม่ พัทธสีมา พระครูอุดมสีลพรต อุตฺตมธมฺโม ๐๘ - ๑๗๒๕ - ๑๔๖๖  
๑๑๖. มะขามเฒ่า บ้านใหม่ พัทธสีมา พระครูปัญญาธรรมคุณ ญาณธมฺโม ๐๘ - ๑๐๖๗ - ๐๑๖๖  
๑๑๗. หงษ์ บ้านใหม่ พัทธสีมา พระมหาอภิธวัฒน์ กตปุญฺโญ ๐๙ - ๘๑๙๘ - ๙๕๖๘  
๑๑๘. ภูเขาลาด บ้านใหม่ พัทธสีมา พระอธิการสมยศ สีลสมฺปนฺโน ๐๘ - ๑๐๗๔- ๐๗๕๐  
๑๑๙. ใหม่อินทราราม บ้านใหม่ พัทธสีมา พระอธิการจำรัส ฐิตกลฺยาโณ ๐๘ - ๕๓๐๕ - ๘๘๒๗  
๑๒๐. หนองเป็ดน้ำ โคกกรวด เขต ๑ พัทธสีมา พระครูประทีปปัญญาวุฒิ ปญฺญาทีโป ๐๘ - ๕๒๐๙ - ๗๗๕๓  
๑๒๑. หนองหว้า โคกกรวด เขต ๑ พัทธสีมา พระปลัดวัชรินทร์ ธมฺมสุนฺทโร ๐๘ - ๗๒๖๐ - ๙๕๐๓  
๑๒๒. ใหม่ดอนแต้ว โคกกรวด เขต ๑ พัทธสีมา พระมหาสมภูมิ ปญฺญาปสุโต ๐๙ - ๘๕๕๒ - ๖๔๒๔  
๑๒๓. ละลมหม้อ โคกกรวด เขต ๑ พัทธสีมา พระอธิการบัวขาว กตปุญฺโญ ๐๘ - ๑๐๗๙ - ๑๓๓๙  
๑๒๔. บ้านเดื่อชุมพร โคกกรวด เขต ๑ พัทธสีมา พระอธิการสมบัติ ปุญฺญธโร ๐๘ - ๑๑๗๕ - ๔๔๘๘  
๑๒๕. ศรีวิลัย โคกกรวด เขต ๑ ที่พักสงฆ์ พระจำลอง เตชธมฺโม ๐๘ - ๔๒๘๓ - ๐๖๔๓  
๑๒๖. หนองรังกา โคกกรวด เขต ๒ พัทธสีมา พระครูวิสิฐสุตารังการ,ดร. สนฺตจิตฺโต ๐๖ - ๓๘๗๙ - ๙๑๔๔  
๑๒๗. ใหม่บ้านดอน โคกกรวด เขต ๒ พัทธสีมา พระครูโสภณวุฒิธาดา อธิจิตฺโต ๐๘ - ๘๙๕๘ - ๙๖๖๙  
๑๒๘. จิราธิวัฒน์ โคกกรวด เขต ๒ พัทธสีมา พระมหาพีระพัฒน์ ฐิตญาณเมธี ๐๙ - ๒๔๘๖ - ๓๒๑๔  
๑๒๙. หนองขอนใน โคกกรวด เขต ๒ พัทธสีมา พระเจริญ วราสโภ ๐๘ - ๒๑๒๖ - ๖๖๓๖  
๑๓๐. หนองขอน โคกกรวด เขต ๒ สำนักสงฆ์ พระอธิการวัทนชัย ขนฺติธโร ๐๖ - ๑๑๔๙ - ๑๗๕๒  
๑๓๑. บ้านโคกเพชร โคกกรวด เขต ๒ สำนักสงฆ์ พระมหาสุนทรีย์ ติกฺขญาโณ ๐๘ - ๓๑๒๙ - ๘๓๒๑  
๑๓๒. บ้านเสาหงษ์ โคกกรวด เขต ๒ ที่พักสงฆ์ พระชยุต ชินวโร    
๑๓๓. เวฬุวนาราม หมื่นไวย พัทธสีมา พระครูพินิตศุภการ ติสฺสวโร ๐๘ - ๖๘๖๕ - ๓๙๕๖  
๑๓๔. โคกประดู่ หมื่นไวย พัทธสีมา พระมหาพงษ์ศักดิ์ ผลฌาโน ๐๖ - ๔๔๑๕ - ๑๙๕๕  
๑๓๕. หมื่นไวย หมื่นไวย พัทธสีมา พระครูอัครธรรมรังษี เตชธมฺโม ๐๘ - ๙๙๔๕ - ๕๗๒๙  
๑๓๖. ประโดก หมื่นไวย พัทธสีมา พระครูกิตติธรรมโชติ กิตฺติโสภโณ ๐๘ - ๖๒๕๓ - ๒๗๑๓  
๑๓๗. บ้านฝ้าย หมื่นไวย พัทธสีมา พระอธิการสว่าง ธมฺมกาโม ๐๘ - ๗๘๗๙ - ๙๕๑๔  
๑๓๘. หลวงพ่อพระมหาธนิตฯ หมื่นไวย ที่พักสงฆ์ พระครูสมุห์สุทธิชัย ธมฺมสาโร ๐๘ - ๙๔๔๒ - ๖๘๔๖  
๑๓๙. สระบัวเกลื่อน บ้านเกาะ พัทธสีมา พระครูปทุมธรรมานุโยค กนฺตธมฺโม ๐๘ - ๑๙๖๗ - ๐๑๐๙  
๑๔๐. สูงจอหอ บ้านเกาะ พัทธสีมา พระครูอินทสรานุยุต อินฺทสโร ๐๘ - ๐๗๒๕ - ๙๑๙๙  
๑๔๑. ท่ามะยม บ้านเกาะ พัทธสีมา พระครูภาวนาสุตาธิคุณ ยโสธโร ๐ - ๔๔๓๗ - ๑๒๐๗  
๑๔๒. หนองหญ้างาม บ้านเกาะ พัทธสีมา พระอธิการสมบูรณ์ ฐานธมฺโม ๐๘ - ๙๒๘๕ - ๒๒๖๗  
๑๔๓. บ้านเกาะ บ้านเกาะ พัทธสีมา พระอธิการดำรงค์ ฐิตสาโร  ๐๙ - ๒๔๙๕ - ๑๐๘๑  
๑๔๔. ต่างตา หนองจะบก พัทธสีมา พระครูโวทานธรรมคุณ คเวสโก ๐๘ - ๗๒๔๕ - ๘๐๔๔  
๑๔๕. หนองปรู หนองจะบก พัทธสีมา พระครูวาปีจริยาภรณ์ ฐานจาโร ๐๘ - ๕๗๖๖ - ๖๗๗๕  
๑๔๖. หนองกระทุ่ม หนองจะบก พัทธสีมา พระอธิการสุชาติ ปญฺญาปโชโต ๐๘ - ๑๓๒๑ - ๔๒๘๗  
๑๔๗. ศีรษะสิบ หนองจะบก พัทธสีมา พระครูปลัดบุญเชิง สุมงฺคโล ๐๘ - ๕๖๑๑ - ๙๘๑๕  
๑๔๘. ยางน้อย หนองจะบก พัทธสีมา พระครูโวทานธรรมคุณ คเวสโก ๐๘ - ๗๒๔๕ - ๘๐๔๔  
๑๔๙. คนชุม ปรุใหญ่ พัทธสีมา พระครูวรรณธรรมคุณ กนฺตวณฺโณ ๐๙- ๕๔๓๔- ๕๒๔๕  
๑๕๐. ตาลโหรน ปรุใหญ่ พัทธสีมา พระสมุห์สมมาตร ติกฺขญาโณ ๐๘ - ๑๗๙๐ - ๐๗๗๔  
๑๕๑. คลองส่งน้ำ ปรุใหญ่ พัทธสีมา พระอธิการณัฐวุฒิ  สิริปญฺโญ ๐๘ - ๑๖๕๗ - ๔๙๓๓  
๑๕๒. เลียบ ปรุใหญ่ พัทธสีมา พระอธิการอานนท์ อานนฺโท ๐๘- ๖๒๕๔- ๒๘๕๔  
๑๕๓. พบสุข ปรุใหญ่ สำนักสงฆ์ พระอธิการวิทยา วิวฑฺฒโน ๐๘ - ๐๗๙๘ - ๒๕๓๔  
๑๕๔. ราชสีมาราม สุรนารี พัทธสีมา พระมหาวิเชียร อคฺคธมฺโม ๐๘ - ๙๗๒๒ - ๓๑๘๓  
๑๕๕. ยางใหญ่ สุรนารี พัทธสีมา พระมหาปริญญา สุภาจาโร ๐๙ - ๖๒๓๑ - ๐๔๒๗  
๑๕๖. หนองบง สุรนารี สำนักสงฆ์ พระอธิการเที่ยง ภูริปญฺโญ ๐๘ - ๕๓๓๒ - ๕๔๖๔  
๑๕๗. พระธาตุโป่งดินสอ สุรนารี สำนักสงฆ์ ดร.พระมหาพรชัย วิชโย    
๑๕๘. ศรีสุริโยธิน สุรนารี สำนักสงฆ์ พระเสกสรรค์ คเวสโก    
๑๕๙. สะพานหิน สุรนารี ที่พักสงฆ์ พระสุข สุขสมุจิตฺโต ๐๘ - ๑๖๑๒ - ๔๐๒๖  
๑๖๐. ศูนย์ธุดงคสถานสวนป่าธรรมชาติโกรกเดือนห้า ที่พักสงฆ์ พระถนอม ถาวโร    
  ๑๖๐ ๒๘ ๑๒๕        
สรุป จำนวน ๒๘ ตำบล  ๑๖๐ วัด ประกอบด้วย พัทธสีมา  ๑๒๕  วัด    สำนักสงฆ์  ๑๙ วัด     ที่พักสงฆ์  ๑๖  วัด