ด้านการสาธารณสงเคราะห์

๖.  ด้านสาธารณสงเคราะห์ (พัฒนาชุมชน)
                   อำเภอเมืองนครราชสีมา  ให้เจ้าอาวาสทุกวัด   ได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ    องค์การ   บริหารส่วนตำบล  หมู่บ้านและประชาชน    ช่วยงานสาธารณสงเคราะห์ภายนอกวัด  เช่น    ทำถนน  สร้างสะพาน  สร้างโรงพยาบาล  ขุดสระน้ำ   สร้างศาลาพักร้อน ห้องสมุด   หอกระจ่ายข่าว   ศาลากลางหมู่บ้าน
 

๑. กองทุนส่งเสริมสาธารณสงเคราะห์ จำนวน ๒ แห่ง
- กองทุนพระธรรมทูตอำเภอเมืองนครราชสีมา  
- กองทุนฌาปนกิจสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา  
๒. ศูนย์ประสานงานสาธารณสงเคราะห์ (บริการสังคม)        จำนวน จำนวน ๑ แห่ง
- ศูนย์/กลุ่มเครือข่ายพระวินยาธิการ  
๓. โครงการธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ  
๓.๑ ครูต้นแบบ (ก) ผ่านการอบรม จำนวน  ๙  รูป
๓.๒ ครูต้นแบบ (ข) ผ่านการอบรม จำนวน  ๒๐ รูป