ด้านการศึกษาสงเคราะห์

๕. ด้านการศึกษาสงเคราะห์(พัฒนาโรงเรียน)

                   อำเภอเมืองนครราชสีมา  มีการให้เจ้าอาวาสทุกวัดได้เปิดบัญชีตั้งทุนการศึกษา  แล้วนำดอกผลมามอบทุนแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตใกล้วัดของตน  มีการให้เพิ่มทุนการศึกษาทุก ๆปี  และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน   จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ หรือจัดการเรียนการสอนวิชาชีพขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น 

                   

. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  
ก)  จำนวนศูนย์ทั้งหมด จำนวน ๗ ศูนย์
ข)  จำนวนครูสอนทั้งหมด จำนวน ๒๐ รูป/คน
ค)  จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๑๕๕ คน
   
๒. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์    
ก)  จำนวนศูนย์ทั้งหมด จำนวน ๒ ศูนย์
ข)  จำนวนครูสอนทั้งหมด จำนวน ๓๐ รูป/คน
ค)  จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๓๘๙ คน
   
๓. ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน  (กศน.)    
ก)  จำนวนศูนย์ทั้งหมด จำนวน ๒๕ ศูนย์
ข)  จำนวนครูสอนทั้งหมด จำนวน ๙๓ รู)/คน
ค)  จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๗,๙๕๕ คน
   
๓. โรงเรียนการกุศล   
ก)  จำนวนศูนย์ทั้งหมด จำนวน ๓ ศูนย์
ข)  จำนวนครูสอนทั้งหมด จำนวน ๕๑ คน
ค)  จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๖๓๘ คน