ด้านการสาธารณูปการ

๔.  ด้านสาธารณูปการ (พัฒนาวัด)

                   อำเภอเมืองนครราชสีมา    ให้เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในเขตปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจ 

การวางแผน  การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด  เช่น  การสร้างกุฎีสงฆ์  สร้างโบสถ์  ศาลาการเปรียญ  ศาลาบำเพ็ญกุศล  หอระฆัง   ปรับปรุงเมรุ เป็นแบบปลอดมลพิษ ทำป้ายวัด ทำป้ายประวัติวัด เป็นลักษณะกว้างยาวอย่างไร รายละเอียดเกี่ยวกับตัวอาคาร  จำนวนค่าก่อสร้าง   รวมทั้งพัฒนาวัด  ให้สะอาด  สงบ  ร่มเย็น  เห็นธรรม   การรักษาความสะอาดภายในวัด  การขอความร่วมมือจากพระภิกษุสามเณรเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด  การเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบ การดูแลรักษาศาสนสมบัติของวัด  ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของวัด การดูแลรักษาโบราณวัตถุ  และโบราณสถานของวัดเป็นต้น

               

๑. วัดที่มีการก่อสร้างภายในวัด    จำนวน ๕๐ วัด
๒. วัดที่มีการบูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัด จำนวน ๓๖ วัด
๓. อุทยานการศึกษาในภายวัด จำนวน ๑ วัด
๔. วัดพัฒนาตัวอย่าง   จำนวน ๑ วัด
๕. วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จำนวน ๒ วัด
๖. วัดส่งเสริมชุมชนคุณธรรม (วัด/บ้าน/โรงเรียน) จำนวน ๑ วัด
๗. วัดเข้าร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข (ต้นแบบ) จำนวน ๑ วัด