ด้านการเผยแผ่

๓.  ด้านการเผยแผ่
          อำเภอเมืองนครราชสีมา  ได้ดำเนินการงานด้านการเผยแผ่ มีหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด, อำเภอ  และตำบล  พระธรรมทูต  พระเผยแผ่  พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา  พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ ได้ทำหน้าที่ของตนเอง ที่ได้รับการแต่งตั้งทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อพระพุทธศาสนิกชนในเขตปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมที่ได้ทำดังนี้
๑. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
๒. โครงการตั้งทุนมูลนิธิเผยแผ่พระธรรมทูตอำเภอเมืองนครราชสีมา
๓. โครงการบวชเขกขัมมจารินี (ชีพราหมณ์)
๔. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
๕. โครงการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรม  บ้าน  วัด  และโรงเรียนโดยพระธรรมทูตอำเภอเมืองนครราชสีมา
๖. โครงการจัดส่งพระภิกษุไปสอนศีลธรรมแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ
          

๓.  หมวดการเผยแผ่
๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จำนวน ๑๖ แห่ง
๒. - หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล  (อปต.)  จำนวน ๒๔ หน่วย
    - หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลต้นแบบ  จำนวน ๑ หน่วย
    - หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ  จำนวน ๑๒ แห่ง
๓. พระธรรมทูต    
- ฝ่ายบริหาร จำนวน ๓ รูป
- ฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน ๑๔ รูป
๔. พระวิปัสสนาจารย์  ส่วนกลางแต่งตั้ง จำนวน ๓๖ รูป
๕. พระจริยานิเทศก์  ส่วนกลางแต่งตั้ง จำนวน ๓ รูป
๖. พระบัณฑิตเผยแผ่  ส่วนกลางแต่งตั้ง   จำนวน ๑๐ รูป
๗. พระปริยัตินิเทศก์  ส่วนกลางแต่งตั้ง   จำนวน ๕ รูป
๘. พระนักเทศน์ (ผ่านการอบรม)  จำนวน ๕ รูป
๙. พระทรงพระปาฏิโมกข์ จำนวน ๓๕ รูป