ด้านการศาสนศึกษา

๒. ด้านการศาสนศึกษา

                   อำเภอเมืองนครราชสีมา    มีนโยบายให้ทุกวัดจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรม บาลี และพระปริยัติธรรมแผนสามัญศึกษา ให้พระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอันเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้รู้เท่ารู้ทันโลกทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นที่ยอมรับของพระพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างดี โดยมีข้อมูลด้านการศาสนศึกษาดังนี้   

. สำนักศาสนศึกษา   จำนวน ๓๗ แห่ง
๑.๒  แผนกธรรม จำนวน ๓๗ แห่ง
๑.๓  แผนกบาลี จำนวน ๑๒ แห่ง
     สถิตินักเรียนประจำปี  ๒๕๖๒
    แผนกบาลี   
นักเรียนบาลีทุกชั้น  จำนวน ๓๘๘  รูป
นักเรียนบาลีศึกษาทุกชั้น  จำนวน ๖๒ คน
รวม  จำนวน ๔๕๐  รูป/คน
    แผนกธรรม   
นักธรรม   
นักเรียนนักธรรมชั้นตรี จำนวน ๔๒๗  รูป
นักเรียนนักธรรมชั้นโท จำนวน ๒๖๑  รูป
นักเรียนนักธรรมชั้นเอก จำนวน ๑๒๖  รูป
รวม จำนวน  ๘๑๔  รูป
ธรรมศึกษา   
นักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๗,๒๕๖  คน
นักเรียนธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๔,๑๕๖  คน
นักเรียนธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน  ๑,๖๘๓  คน
    รวม จำนวน ๑๓,๐๙๕  คน
   
ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  
ส่วนกลางแต่งตั้ง   จำนวน ๑๓ รูป
จังหวัดแต่งตั้ง   จำนวน ๘๔ รูป
ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จำนวน ๔๐ รูป
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน    
สังกัด  มจร. จำนวน ๒๘ รูป
สังกัด  มมร. จำนวน ๒ รูป
รวม จำนวน ๓๐ รูป
ปริญญาพุทธศาสตร์กิตติมศักดิ์  
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.บ.กิต.) จำนวน ๑ รูป
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.กิต.) จำนวน ๓ รูป
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.กิต.) จำนวน ๑ รูป