ด้านการปกครอง
๑.๑ งานปกครองคณะสงฆ์ระดับจังหวัด
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ พระธรรมวรนายก ๐๘๕-๗๗๓-๙๘๐๐
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ พระภาวนาประชานาถ ๐๘๑-๙๙๗-๗๒๗๙
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ พระภาวนาพัฒนานุสิฐ  
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด พระกิตติรามมุนี  ๐๘๙-๕๘๐-๑๐๘๓
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด พระสมาจารวิมล  
เจ้าคณะจังหวัด  พระเทพสีมาภรณ์ ๐๘๑-๘๗๗-๒๑๒๘
รองเจ้าคณะจังหวัด  พระสีหราชสมาจารมุนี  ๐๘๑-๒๘๒-๗๒๑๕
รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์,ดร. ๐๙๒-๙๖๙-๕๖๙๙
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด  พระครูปริยัติสีมาภรณ์  ๐๙๓-๓๓๙-๖๕๒๖
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด  พระครูวิริยธรรมานุศาสก์, ดร.  ๐๘๙-๘๔๖-๑๘๓๖
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด  พระครูปลัดนิเวช ชินวโร, ดร. ๐๙๔-๑๙๘-๙๘๘๓
     
๑.๒. งานปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา
๑.  พระโสภณปริยัติวิธาน   เป็นเจ้าคณะอำเภอ ๐๘๑-๐๖๘-๘๘๙๙
๒.  พระครูสุนทรคุณวัตร   เป็นรองเจ้าคณะอำเภอ  ๐๘๖-๒๖๓-๕๕๒๕
๓.  พระครูปริยัติธรรมภาณี เป็นรองเจ้าคณะอำเภอ ๐๙๓-๐๑๕-๖๒๖๓
๔.  พระครูศรีปริยัตยารักษ์, ดร.   เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ  ๐๘๕-๒๐๘-๒๓๗๑
๕.  พระปลัดสุวัตน์ วชิโร, ดร. เป็นเลขารองเจ้าคณะอำเภอ   ๐๘๙-๐๘๑-๗๓๘๗
๖.  พระมหาจำรัส ปญฺญาธโร เป็นเลขารองเจ้าคณะอำเภอ   ๐๖๔-๒๔๖-๑๙๙๙
     
  ๑.๓.  งานปกครองด้านราชอาณาจักร
นายชนะ  ธรณีทอง เป็นนายอำเภอเมืองนครราชสีมา  
ตำบลในเขตปกครองทั้งหมด    
๑. ตำบลโคกกรวด จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน  
๒. ตำบลโคกสูง จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน  
๓. ตำบลโพธิ์กลาง จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน  
๔. ตำบลไชยมงคล จำนวน ๖ หมู่บ้าน  
๕. ตำบลจอหอ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน  
๖. ตำบลตลาด จำนวน ๘ หมู่บ้าน  
๗. ตำบลบ้านเกาะ จำนวน ๖ หมู่บ้าน  
๘. ตำบลบ้านโพธิ์ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน  
๙. ตำบลบ้านใหม่ จำนวน ๑๔๒ หมู่บ้าน  
๑๐. ตำบลปรุใหญ่ จำนวน ๗ หมู่บ้าน  
๑๑. ตำบลพลกรัง จำนวน ๘ หมู่บ้าน  
๑๒. ตำบลพะเนา จำนวน ๙ หมู่บ้าน  
๑๓. ตำบลพุดซา จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน  
๑๔. ตำบลมะเริง จำนวน ๙ หมู่บ้าน  
๑๕. ตำบลสีมุม จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน  
๑๖. ตำบลสุรนารี จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน  
๑๗. ตำบลหนองระเวียง จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน  
๑๘. ตำบลหนองไข่น้ำ จำนวน ๘ หมู่บ้าน  
๑๙. ตำบลหนองไผ่ล้อม จำนวน ๓ หมู่บ้าน  
๒๐. ตำบลหนองกระทุ่ม จำนวน ๙ หมู่บ้าน  
๒๑. ตำบลหนองจะบก จำนวน ๕ หมู่บ้าน  
๒๒. ตำบลหนองบัวศาลา จำนวน ๙ หมู่บ้าน  
๒๓. ตำบลหมื่นไวย จำนวน ๙ หมู่บ้าน  
๒๔. ตำบลหัวทะเล จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน  
รวมทั้งสิ้น                      จำนวน  ๒๓๕    หมู่บ้าน  
     
-เทศบาล   จำนวน ๑๖  แห่ง  
-องค์การบริหารส่วนตำบล  (อ.บ.ต.) จำนวน ๑๕  แห่ง  
-ประชากรในเขตปกครองทั้งหมด จำนวน ๑๖  แห่ง  
-ชาย จำนวน  ๒๒๒,๗๒๔ คน  
-หญิง จำนวน ๒๓๑,๙๒๓ คน  
-รวม จำนวน ๔๕๔,๖๔๗ คน  
     
๑.๔ งานปกครองด้านพุทธอาณาจักร  
ตำบลในเขตปกครองทั้งหมด จำนวน ๒๘  ตำบล  
เจ้าคณะตำบล   จำนวน ๒๘  รูป  
รองเจ้าคณะตำบล จำนวน ๕  รูป  
เลขานุการเจ้าคณะตำบล จำนวน ๒๖  รูป  
๑. พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร.  เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ วัดพระนารายณ์มหาราช
๒. พระครูปริยัติอมรธรรม เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒     วัดโพธิ์
๓. พระครูอุดมวรรโณภาส เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓ วัดทุ่งสว่าง
๔. พระครูสิริอรุโณภาส เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๔ วัดหัวสะพาน
๕. พระครูวรปัญญาคม เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๕ วัดบูรพ์
๖. พระครูประทีปธรรมวัฒน์  เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๖ วัดกองพระทราย
๗. พระครูศีลวัตรวิสุทธิ์ เจ้าคณะตำบลโพธิ์กลาง   วัดศาลาเย็น
๘. พระครูบริหารธรรมนาถ เจ้าคณะตำบลหัวทะเล วัดตะคองเก่า
๙. พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะตำบลมะเริง วัดกระทอน
๑๐.พระครูวิสุทธิ์เขมคุณ เจ้าคณะตำบลหนองระเวียง วัดโตนด
๑๑.พระครูพนมวนาภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์ วัดพนมวันท์ 
๑๒.พระครูไพโรจน์สีลคุณ เจ้าคณะตำบลจอหอ วัดบึงทับช้าง
๑๓.พระครูวิจิตรธรรมาภิยุต เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ วัดบ้านโกรก
๑๔.พระครูถาวรคุณากร เจ้าคณะตำบลโคกสูง วัดสว่างอารมณ์
๑๕.พระครูโฆสิตวรธรรม เจ้าคณะตำบลพุดซา วัดลำโพง
๑๖.พระครูสุทธิธรรมาธร เจ้าคณะตำบลพลกรัง วัดศีรษะช้าง
๑๗.พระครูอุดมสีลพรต เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ วัดศีรษะละเลิง
๑๘.พระครูประทีปปัญญาวุฒิ เจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต ๑ วัดหนองเป็ดน้ำ
๑๙. พระครูวิสิฐสุตาลังการ,ดร. เจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต ๒ วัดหนองรังกา
๒๐.พระครูพินิตศุภการ เจ้าคณะตำบลหมื่นไวย วัดเวฬุวนาราม
๒๑.พระครูวรรณธรรมคุณ           เจ้าคณะตำบลปรุใหญ่   วัดคนชุม
๒๒. พระมหาวิเชียร อคฺคธมฺโม เจ้าคณะตำบลสุรนารี วัดราชสีมาราม
๒๓. พระครูโวทานธรรมคุณ เจ้าคณะตำบลหนองจะบก วัดต่างตา
๒๔. พระครูศรีปริยัติยารักษ์,ดร. เจ้าคณะตำบลไชยมงคล วัดสะแก
๒๕. พระครูปริยัติวัฒนธำรง เจ้าคณะตำบลหนองบัวศาลา วัดบึง
๒๖. พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลพะเนา วัดยองแยง
๒๗. พระครูปทุมธรรมานุโยค เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ วัดบ้านเกาะ 
๒๘. เจ้าคณะอธิการสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน  เจ้าคณะตำบลสีมุม วัดสีมุมเหนือ
     
วัดในเขตปกครองทั้งหมด
๑. วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จำนวน ๑๒๕  วัด  
๒. สำนักสงฆ์ จำนวน  ๑๙  วัด  
๓. ที่พักสงฆ์ จำนวน  ๑๖  แห่ง  
รวม จำนวน ๑๖๐ วัด/แห่ง  
     
เจ้าอาวาส/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสในเขตปกครองทั้งหมด
๑. เจ้าอาวาส จำนวน ๑๓๕  รูป  
๒. ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส จำนวน ๙  รูป  
๓. รองเจ้าอาวาส จำนวน ๓  รูป  
๓. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จำนวน ๘๕  รูป  
๔. หัวหน้าที่พักสงฆ์ จำนวน ๑๖  รูป  
     
สถิติพระภิกษุ  สามเณร  แม่ชี  ศิษย์วัดในเขตปกครองทั้งหมด
๑. พระภิกษุ จำนวน ๑,๓๙๐  รูป  
๒. สามเณร จำนวน ๓๒๐ รูป  
๓. แม่ชี จำนวน ๑ รูป  
๔. ศิษย์วัด จำนวน  ๑๕๖  คน  
๕. พระราชาคณะ  จำนวน ๔  รูป  
๖. พระครูสัญญาบัตร จำนวน ๗๘  รูป  
๗. พระอุปัชฌาย์ จำนวน ๒๙  รูป  
๘. พระฐานานุกรม จำนวน ๓๒  รูป  
๙. พระเปรียญธรรม จำนวน  ๑๑๙  รูป  
๑๐. พระวินยาธิการ จำนวน ๓๗  รูป  
    รวม จำนวน ๑,๘๖๗ รูป/คน