วัดที่มีการก่อสร้าง บูรณะ
ข้อมูล : การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัด อำเภอเมืองนครราชสีมา
ที่ วัด ตำบล ก่อสร้าง บูรณปฏิสังขณ์ แหล่งงบประมาณ
บริจาค สนง.พุทธ
บึง ในเมือง อาคารโรงเรียนพระปริยัติสามัญ กุฏิ ü  
พระนารายณ์มหาราช ในเมือง   พระวิหาร ü ü
บูรพ์ ในเมือง   ศาลาการเปรียญหลังเก่า ü  
พายัพ ในเมือง ศาลาปฏิบัติธรรม   ü  
สามัคคี ในเมือง   อุโบสถ ü  
หัวสะพาน ในเมือง กำแพงรอบวัด   ü  
บุ่ง ในเมือง กุฏิสงฆ์   ü  
ศาลาเย็น ในเมือง ศาลาการเปรียญ   ü  
สุสาน ในเมือง โบสถ์   ü  
๑๐ สวนพริกไทย ในเมือง ศาลาอเนกประสงค์(โดม) ทาสีกำแพงและทาสีฌาปนสถาน ü  
๑๑ ราชสีมา ในเมือง   อุโบสถ ü  
๑๒ เลียบ ในเมือง   กุฏิสงฆ์ศิษย์สมเด็จ ü  
๑๓ ทุ่งสว่าง ในเมือง   ศาลาการเปรียญ ทาสีเมรุ ü  
๑๔ กองพระทราย ในเมือง โดมเอนกประสงค์ หอระฆัง ü  
๑๕ หลักร้อย ในเมือง ศาลาเอนกประสงค์   ü  
๑๖ แดนสงบอาสภาราม ในเมือง อาคารพักผู้ปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ ü  
๑๗ หนองพลวงน้อย โพธิ์กลาง อุโบสถ   ü  
๑๘ อ่างห้วยยาง ไชยมงคล ศาลาการเปรียญ   ü  
๑๙ หนองพลวงใหญ่ ไชยมงคล ศาลาการเปรียญ   ü  
๒๐ ภูเขาทอง ไชยมงคล กำแพงวัด   ü  
๒๑ แจ่มใสธรรมาราม โพธิ์กลาง ศาลาการเปรียญ   ü  
๒๒ หนองไผ่ โพธิ์กลาง   ศาลาธรรมสังเวช ü  
๒๓ หนองโสมง หนองบัวศาลา อุโบสถ   ü  
๒๔ หนองตาคง หนองบัวศาลา   ต่อเติมกำแพงรอบ ü  
๒๕ ตะคองเก่า หัวทะเล ศาลาปฏิบัติธรรม   ü  
๒๖ พะไล หัวทะเล   กุฏิ ü  
๒๗ ดอนขวาง หัวทะเล อาคารเรียน ต่อเติมห้องศาลาธรรมสังเวช ü  
๒๘ บึงสาร มะเริง กุฎิสงฆ์   ü  
๒๙ หนองสายไพร พะเนา ศาลาปฏิบัติธรรม   ü  
๓๐ บ้านพระ มะเริง ศาลาธรรมสังเวช   ü  
๓๑ โคกคอนอินทร์เจริญธรรม มะเริง   พื้นอุโบสถ ü  
๓๒ โตนด หนองระเวียง ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาการเปรียญ ü  
๓๓ ยองแยง หนองระเวียง   ศาลาการเปรียญ ü  
๓๔ หนองระเวียง หนองระเวียง   ศาลาบำเพ็ญกุศล ü  
๓๕ หนองไทร หนองระเวียง กุฏิสงฆ์   ü  
๓๖ หนองม่วง หนองระเวียง ศาลาการเปรียญ   ü  
๓๗ มาบมะค่า หนองระเวียง ศาลาการบำเพ็ญกุศล   ü  
๓๘ ชะอม หนองระเวียง อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ü  
๓๙ ทับช้าง หนองระเวียง   กุฏิสงฆ์ ü  
๔๐ หนองพะลาน หนองระเวียง โรงครัว   ü  
๔๑ หนองขาม-สระเพลง หนองระเวียง เมรุ   ü  
๔๒ บึงทับช้าง จอหอ ศาลาหอประชุม   ü ü
๔๓ บ้านกล้วย จอหอ   ศาลาการเปรียญหลังเก่า ü  
๔๔ ประมวลราษฎร์ จอหอ อุโบสถ   ü  
๔๕ โคกสูง โคกสูง   โรงครัว ü  
๔๖ บ้านโกรก หนองไข่น้ำ ศาลาฌาปนกิจ ติดโคมไฟอุโบสถ ü  
๔๗ สนวน หนองไข่น้ำ ศาลาเจริญพุทธมนต์ หลังคา ฝ้า ศาลาหลังเก่า ü  
๔๘ กระโดน หนองไข่น้ำ กุฏิสงฆ์และพระเจดีย์ ทาสีอุโบสถ ü  
๔๙ หนองไข่น้ำ หนองไข่น้ำ หอระฆังและโรงครัว เทพื้นถนน ü  
๕๐ ละลมโพธิ์ พุดซา อุโบสถ   ü  
๕๑ สระยายชี พุดซา ศาลา   ü  
๕๒ ศีรษะช้าง พุดซา   บูรณะซุ้มประตู กำแพงรอบวัด ü  
๕๓ สีมุมใต้ พลกรัง เมรุ   ü  
๕๔ สีมุมบูรพาราม พลกรัง วิหาร   ü  
๕๕ สีมุมเหนือ พลกรัง วิหาร   ü  
๕๖ บึงตะโก พลกรัง   ศาลาการเปรียญ ü  
๕๗ ทุ่งกระโดน พลกรัง ศาลาการเปรียญ   ü  
๕๘ ที่พักสงฆ์เจริญสามัคคี(บ้านแปะ) พลกรัง ศาลาการเปรียญ / ห้องน้ำ   ü  
๕๙ ศีรษะละเลิง บ้านใหม่   เมรุ ü  
๖๐ ใหม่อินทราราม บ้านใหม่   กุฏิ ü  
๖๑ มะขามเฒ่า บ้านใหม่   อุโบสถ ü  
๖๒ ศรีษะสิบ บ้านใหม่   อุโบสถ ü  
๖๓ หนองหว้า โคกกรวด ศาลาปฏิบัติธรรม อุโบสถและกุฏิ ü ü
๖๔ ละลมหม้อ โคกกรวด   ศาลาการเปรียญ ü ü
๖๕ ใหม่ดอนแต้ว โคกกรวด   อุโบสถ ü ü
๖๖ โคกประดู่ หมื่นไวย พระธาตุเจดีย์   ü  
๖๗ หมื่นไวย หมื่นไวย   พื้นลานรอบอุโบสถ ü  
๖๘ สระบัวเกลื่อน บ้านเก่ะ กำแพงรอบสระน้ำ   ü  
๖๙ ต่างตา หนองกระทุ่ม เรือสุพรรณหงส์พระสามพี่น้อง   ü  
๗๐ คลองส่งน้ำ ปรุใหญ่ ศาลาการเปรียญและศาลาธรรมะสังเวช ศาลากลางน้ำ   ü  
๗๑ หนองหญ้างาม หนองกระทุ่ม กุฏิสงฆ์ทรงไทยประยุกต์   ü  
๗๒ วิสุทธิมรรคคาราม หนองจะบก อุโบสถ   ü  
๗๓ หนองปรู หนองจะบก กุฏิสงฆ์หลังใหม่   ü  
๗๔ หนองบง สุรนารี อุโบสถ   ü