พระ อสว.
ข้อมูล : พระอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด (อสว.)  อำเภอเมืองนครราชสีมา
สำรวจ : วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓
ที่ ชื่อ - ฉายา ตำแหน่ง วัด เบอร์โทรติดต่อ
พระครูศรีปริยัตยารักษ์, ดร. เลข.จอ.เมืองนครราชสีมา สะแก ๐๘ - ๕๒๐๘ - ๒๓๗๑
พระปลัดสุวัตน์  วชิโร, ดร. เลข.รจอ.เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ ๐๘ - ๙๐๘๑ - ๗๓๘๗
พระมหาจำรัส ปญฺญาธโร เลข.รจอ.เมืองนครราชสีมา สะแก ๐๖ - ๔๒๖๔ - ๑๙๙๙
พระครูปรยัติอมรธรรม จต.ในเมือง เขต ๒  โพธิ์ ๐๘ - ๑๒๖๔ - ๔๓๙๘
พระครูสมุห์วรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี เลข.จต.ในเมือง เขต ๔  สระแก้ว ๐๘ - ๙๔๒๕ - ๒๘๕๕
พระประเสริฐ  กิตฺติสาโร เลข.จต.ในเมือง เขต ๖  กองพระทราย ๐๘ - ๔๘๓๒ - ๔๗๖๙
พระใบฎีกายุทธนา ยุทฺธนปญฺโญ เลข.จต.หัวทะเล  หนองบัวศาลา ๐๙ - ๓๔๖๕ - ๓๒๗๐
พระศิวนนท์ โชติธมฺโม เลข.จต.มะเริง  โคกคอนอินทร์ฯ ๐๙ - ๓๓๒๓ - ๓๖๔๒
พระพิษณุ  ปุริสาชญฺโญ เลข.จต.หนองระเวียง  โตนด ๐๘ - ๑๐๗๐ - ๗๘๘๓
๑๐ พระมหาเสกสรร กิตฺติวณฺโณ เลข.จต.บ้านโพธิ์  ลองตอง ๐๘ - ๙๕๘๓ - ๔๗๖๒
๑๑ พระมหาสมัย ธมฺมสาโร เลข.จต.จอหอ  พายัพ ๐๖ - ๕๘๗๘ - ๕๙๘๙
๑๒ พระครูสมุห์คำก้อน  สนฺตกาโย เลข.จต.โคกสูง  ลำเชิงไกร ๐๘ - ๑๐๗๕ - ๐๘๑๘
๑๓ พระพรหมราช พฺรหฺมสโร เลข.จต.สีมุม  สีมุมบูรพาราม ๐๙ ๘๒๙๒ ๙๓๕๙
๑๔ พระเตชทัต ชิตวโร เลข.จต.บ้านใหม่  ศรีษะละเลิง ๐๙ - ๔๕๓๙ - ๔๑๙๖
๑๕ พระภากรณ์  กิตฺติโสภโณ เลข.จต.โคกกรวด เขต ๑  หนองหว้า ๐๘ - ๗๙๕๙ - ๒๔๘๖
๑๖ พระอาคม อาคโม เลข.จต.โคกกรวด เขต ๒  ใหม่อินทราราม ๐๙ - ๘๖๑๖ - ๑๒๔๗
๑๗ พระมหาพงษ์ศักดิ์  ผลฌาโน เลข.จต.หมื่นไวย  โคกประดู่ ๐๘ - ๙๒๘๒ - ๓๐๗๘
๑๘ พระสมเกียรติ กิตฺติรํสี เลข.จต.ปรุใหญ่  คนชุม ๐๘ - ๖๒๖๑ - ๘๗๔๐
๑๙ พระสมคิด ทสฺสนีโย เลข.จต.สุรนารี  ราชสีมา ๐๙ - ๓๔๗๑ - ๙๗๑๔
๒๐ พระสนั่น กุสลจิตฺโต ครูสอนปริยัติธรรม  สวนพริกไทย  ๐๖ -๔๔๙๓ -๐๖๒๐