พระสอนศีลธรรม
ข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
สำรวจเมื่อวันที่  ๓๐  เดือน สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓
เลขที่ ชื่อ ฉายา วัด ตำบล สังกัด
มจร. มมร.
พระณัชชา กนโก ทุ่งสว่าง ในเมือง ü  
พระไพศาล ฐานวีโร ทุ่งสว่าง ในเมือง ü  
พระนพดล ปสุโต จิตตสามัคคี ในเมือง ü  
พระวัฒนชัย คุณสมฺนฺโน จิตตสามัคคี ในเมือง ü  
พรครูใบฎีกาเสมอ ธมฺมวฑฺฒโน พะไล หัวทะเล ü  
พระปวิช ชยสาโร พะไล หัวทะเล ü  
พระภูมิพัฒน์ ธมฺมพโล ดอนขวาง หัวทะเล ü  
พระจักรพล ฉินฺทกาโม ดอนขวาง หัวทะเล ü  
พระสิทธิศักดิ์ โชติธมฺโม ดอนขวาง หัวทะเล ü  
๑๐ พระนิยม สุทฺธปญฺโญ ดอนขวาง หัวทะเล ü  
๑๑ พระจารุกิตต์ จารุกิตติ ดอนขวาง หัวทะเล ü  
๑๒ พระใบฎีกายุทธนา ยุทฺธนปญฺโญ หนองบัวศาลา หัวทะเล ü  
๑๓ พระครูวรคามพิทักษ์ จนฺทธมฺโม บ้านพระ มะเริง ü  
๑๔ พระอธิการประสิทธิ์ จนฺทโชโต บึงสาร มะเริง ü  
๑๕ พระสมุห์สมควร สปฺปญฺโญ ชะอม หนองระเวียง   ü
๑๖ พระมหาเสกสรร กิตฺติวณฺโณ ลองตอง บ้านโพธิ์ ü  
๑๗ พระอติโรจน์ อริโย ลองตอง บ้านโพธิ์ ü  
๑๘ พระสมส่วน ฐิตธมฺโม พนมวันท์ บ้านโพธิ์ ü  
๑๙ พระณรงค์ รตนญาโณ ประวลราษฎร์ จอหอ ü  
๒๐ พระครูวีรคุณสุนทร คุณวึโร หนองไข่น้ำ หนองไข่น้ำ ü  
๒๑ พระรื่น สนฺตจิตฺโต บ้านโกรก หนองไข่น้ำ ü  
๒๒ พระครูสมุห์คำก้อน สนฺตกาโย ลำเชิงไกร โคกสูง ü  
๒๓ พระมหามงคล ฐานิสฺสโร สุริยาเย็น พุดซา ü  
๒๔ พระอภิลักษณ์ โฆสกาโม เวฬุวนาราม หมื่นไวย   ü
๒๕ พระสมศักดิ์ ผาสุโก หลวงพ่อพระมหาธนิตฯ หมื่นไวย ü  
๒๖ พระปลัดกฤตธนกร ปิยธมฺโม หลวงพ่อพระมหาธนิตฯ หมื่นไวย ü  
๒๗ พระมหาวินัย ธมฺมโชโต บ้านเกาะ บ้านเกาะ   ü
๒๘ พระมหาชนะพงษ์พันธ์ อคฺคธมฺโม บ้านเกาะ บ้านเกาะ ü  
๒๙ พระเสฐียน กนฺตธมฺโม ต่างตา หนองจะบก ü  
๓๐ พระสมคิด ทสฺสนีโย ราชสีมา ในเมือง ü